Zelfstandig wonen op leeftijd.

Langer zelfstandig ouder worden: het kan wel!

In het AD van 27 februari spreekt o.a. Dennis Captein zijn zorgen uit over de haalbaarheid van de zorg voor ouderen: ‘Voor velen is thuis wonen onmogelijk’. Wethouder Han de Jager spreekt zich uit. “Thuis wonen kan, maar zoals met veel zaken het gaat niet vanzelf. Het moment waarop je nog wel wil maar het niet echt meer kan is vaak duidelijk, maar soms ook heel erg lastig te bepalen. In de commissie ‘Toekomst Zorg thuiswonende ouderen’ van Wouter Bos heb ik er veel over gesproken en hebben we een advies uitgebracht.”

Oud en zelfstandig in 2030: een reisadvies

Om de haalbaarheid van langer zelfstandig (thuis) wonen wél mogelijk te maken heeft de commissie ‘Toekomst Zorg thuiswonende ouderen’ van Wouter Bos een advies uitgebracht. Dit advies bevat zo’n 35 belangrijke aandachtspunten, genoeg dus om bij stil te staan als ‘voorwaarden’ voor waardig zelfstandig te kunnen wonen. (www.rijksoverheid.nl/tzto ).  Met de adviezen van de commissie Bos wordt vanuit het model van positieve gezondheid geredeneerd: met het stijgen van de leeftijd zullen ouderen nog vaker volop in het leven kunnen staan, kunnen mensen het vermogen ontwikkelen om zich aan te passen aan wat niet meer zo makkelijk gaat en dat ook als je ouder bent. Er is ook veel voor te zeggen om mensen langer zelfstandig (thuis) te laten wonen. Mensen worden ouder, mensen zijn vaker hoger opgeleid en bezitten ook vaker een koophuis. En mensen willen gewoon ook graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Is zelf kunnen beslissen niet een wens die wij allemaal zo lang mogelijk koesteren?!

We worden ouder 

Vooral na het 75ste jaar (in onze gemeente zal het aantal 75-jarigen de komende jaren fors stijgen!) gaat dat langer zelfstandig steeds vaker niet meer vanzelf. De kans op problemen met de gezondheid neemt toe evenals de afhankelijkheid van een omgeving die zelf ook aan veranderingen onderhevig is. Vanuit de gemeentelijke zorgplicht (Wmo) hebben wij voor deze groep ouder wordende mensen een belangrijke verantwoordelijkheid. Vandaar ook dat we in de gemeente Alphen aan den Rijn werken met een zgn. ‘Uitvoeringsplan Senioren’, waar op wijkniveau is vastgelegd wat nodig is om de positie van onze ouderen en hun omgeving te versterken en te ondersteunen. En waar ouderen worden gestimuleerd zelf de regie in handen te houden die hun zelfstandigheid ten goede komt! Waar het niet (goed) lukt, mag van alle partijen extra inspanningen worden gevraagd om noodzakelijk maatwerk te leveren. Doen wat nodig is, is het uitgangspunt.

Zijn we er dan al?  

Volgens de commissie Bos -ondanks vele initiatieven in het land- dus nog niet. Veel zal afhangen van de kwaliteit van de ‘cirkel van zorg en ondersteuning’ die nodig is om langere zelfstandigheid mogelijk te maken. Dan zijn ook korte lijnen van belang tussen bijvoorbeeld de huisarts, praktijkondersteuners, Wmo consulenten en wijkverpleging.  Maatwerk -ook in wonen- zal nodig zijn! Veel zal ook afhangen van de oudere zelf: lukt het mensen om de eigen regie te behouden, gebruik te maken van moderne voorzieningen, om te gaan met ongemakken maar toch ook zoveel mogelijk nog deel te nemen aan de samenleving? En lukt het ook de mantelzorgers op wie een groot beroep wordt gedaan?  Onderzoek geeft aan dat veel mensen langer gezonder blijven, zodat ouderen ouderen kunnen helpen. Maar de mantelzorgers zijn van groot belang om te volgen en te blijven ondersteunen!

Tenslotte

Met het rapport ‘De juiste Zorg op de juiste Plek’ wordt een lans gebroken voor samenhangende zorg. De uitdaging is om aan te sluiten bij de behoefte van mensen, geen langs elkaar werkende professionals, minder in hokjes denken en werken. Zorg en ondersteuning die moeten worden geleverd mét en voor mensen. Zorg die zoveel waarde heeft dat een onderscheid in eerste, tweede en derde lijn niet nodig is en meer resultaat heeft. 

“Tezamen met collega Van As (wethouder Wonen) werk ik aan het mogelijk maken van meer voorzieningen voor zelfstandig wonen op wijkniveau. Daarvoor voeren wij gesprekken met zorgkantoor, zorgverzekeraar, zorguitvoerders en corporaties. Nog in déze collegeperiode verwacht ik daarvan mooie resultaten.”

Han de Jager,

CDA- wethouder sociaal domein