Interview Kees van Velzen

De komende weken blikt het CDA met enkele bekende politici terug. Vandaag aan het woord: Kees van Velzen, wethouder namens het CDA, die terugkijkt op een mooie carrière en zijn inzet en betrokkenheid bij het openbaar bestuur. 

De Greenport Boskoop heeft Kees al heel lang onder zijn hoede en als liefhebber van groen koestert hij de boomkwekerij. Maar dat geldt voor nog meer beleidsterreinen, zoals het gebiedsgericht werken in dorpen en wijken. En ook het onderwerp Recreatie en Natuur en de samenwerking in het Groene Hart. Vooral als wethouder Verkeer en Financiën heeft hij in zijn laatste periode een duidelijke stempel gedrukt.

Eerst de actualiteit Kees. Alphen krijgt een uitstekende beoordeling van Accountantsbureau BDO bij een vergelijking van gemeenten. Je krijgt een 10!

“De financiën in onze gemeente zijn inderdaad keurig op orde. Samen met een goed team ambtenaren, met het college en de raad lukt het ons om de lasten laag te houden en de begroting op orde. Dat blijkt nu ook uit een onderzoek. Dat voelt goed, en het is zaak zo door te gaan. Uiteindelijk werken we met belastinggeld, daar moet je zorgvuldig mee omgaan.”

Kees, waar ben je het meest trots op?

“Verschillende dingen:

Een hechte samenwerking binnen het Groene Hart bestond nog niet in 2010, onvoorstelbaar is dat nu! Dat vond ik gek en daaraan ben ik gaan trekken samen met collega’s uit Gouda en Woerden. Nu staat er een hechte samenwerking van gemeenten, bedoeld om de kwaliteit van het gebied beter te benutten, te weten natuur, recreatie en zaken die de landbouwsector raken.                                

Dan het gebiedsgericht werken. Dat was er ook niet. Met betrokkenheid van voorlopers is al voor de herindeling over het lokale overleg met de gemeente nagedacht. Dat is na de herindeling doorontwikkeld. Dorpsoverleggen en belangenverenigingen hebben nu een samenwerkingsstructuur bij de gemeente. Niet top down gestuurd door de gemeente, maar van onderaf opgebouwd. Mijn motto: “Ieder dorp of wijk op zijn eigen manier”. Dat heeft veel inzet gekost, maar het was wel een hele mooie tijd!                                        

Natuurlijk ook het Bentwoud. Daar heb ik in 2006 de schouders ondergezet. Op papier was het er al, maar de bomen moesten nog worden aangeplant. Realiseren dus. Nou dat is gebeurd en nu is het een prachtig boslandschap (700 hectare!), waarvan velen dagelijks gebruikmaken. Het Bentwoud is met ruim 800 hectare het grootste aaneengesloten bosgebied in de Randstad!”

Wat waren lastige zaken?

“In Alphen hebben we als CDA en vooral ik in mijn rol als wethouder in de crisistijd (2011-2014) de basis mogen leggen voor nieuwbouw na de sloop van hotel-restaurant Toor en voor de herontwikkeling en hoogbouw in de stationsomgeving. Zo stimuleerden we de economische ontwikkeling, juist ook in moeilijke tijden heel belangrijk. Ook voor de opzet van de Rijnhaven als woongebied (door de verplaatsing van twee grote chemische bedrijven). Prachtige projecten, die er nu staan!

Dan het afwikkelen van enkele oude ‘taaie’ dossiers, de nieuwe bibliotheken in Alphen en Boskoop en het opknappen van theater Castellum. En niet te vergeten het herijken van de dorpshuizen en wijkcentra. De huiskamers van het dorp of wijk volgens kernwaarden die rechtstreeks uit het CDA-gedachtegoed komen. Allemaal projecten waarvan ik heb geprobeerd met belanghebbenden om die soms na 20 jaar discussie, een stapje verder te brengen. En dat is gelukt.

Het verkeer was veruit het zwaarste dossier de laatste 4 jaar: het is ontzettend belangrijk om Boskoop en Hazerswoude te ontlasten. Het gevecht tussen wens en mogelijkheid, tussen korte termijn en lange termijnmaatregelen. En het schakelen op meerdere niveaus: inwoners, de raad, de provincie. Dat was voor mij een opgave van jewelste. Mede door het werk van de raadswerkgroep zijn we ver gekomen in de besluitvorming.”

Hoelang ben je politiek actief en wethouder?

“Alles bij elkaar ben ik bijna 30 jaar actief in de lokale politiek. Begonnen als commissielid in Benthuizen, toen raadslid en 17 jaar als wethouder. Gestart in februari 2004 in de voormalige gemeente Rijnwoude. Vanaf maart 2011 in Alphen (oude gemeente) en in 2014 (na de herindeling) tot nu in groot Alphen.”

Wat drijft jou?

“Als ik terugkijk dan ben ik iemand die altijd werkt aan oplossingen, zoekt naar draagvlak en tot besluiten komt. Een regelaar met dossierkennis en met veel plezier in het debat. Om het goed te doen is een sterke interactie met ambtenaren, raad, inwoners en maatschappelijke organisaties onontbeerlijk. Maar ook durf om te beslissen, ook als niet iedereen het daarmee eens is. Een bestuurder moet besluiten nemen en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort.”

Waarom?

“Om te bouwen aan een gezonde samenleving: dat is een samenleving waar iedereen tot zijn of haar recht kan komen. Een samenleving zoals de christendemocratie die ziet vanuit haar diepste overtuiging. Daarom blijf ik het CDA, zeker lokaal, ook van harte steunen en van gevraagd en ongevraagd advies voorzien.”