Steun voor de vrijwilligers

Het CDA realiseert steun voor vrijwilligers. 

Ook de 20 van Alphen kan niet zonder vrijwilligers.

Vrijwilligers zijn het cement van de samenlevingDagelijks zetten velen zich belangeloos in voor anderen. Zonder voldoende vrijwilligers gaat bijvoorbeeld een zwembad als De Hazelaar in Hazerswoude-dorp dicht. Het college heeft ons begin dit jaar toegezegd dat het college met een startnotitie vrijwilligersbeleid en passend budget zou komen. Dit stond alleen niet in de begroting. Daar hebben we wat aan gedaan.

Het CDA vindt steun voor deze groep onmisbaar en daaromhebben wij een wijziging van de begroting voorgesteld zodat er wel aandacht voor vrijwilligers komt. Al eerder heeft Jeroen van Gool van de CDA fractie vragen gesteld over het beleid van de gemeente. Toen bleek dat er geen aparte aanpak is. Het CDA heeft toen gevraagd om een samenhangende aanpak om deze belangrijke doelgroep te ondersteunen. Het voorstel van het CDA om de begroting nu aan te passen en budget vrij te maken voor de vrijwilligers is wederom breed omarmt door de raad. Uiteraard houden wij uitvoering van dit besluit in de gaten.

Verdeling belastinggeld moet beter

CDA vraagt betere verdeling van het belastinggeld.

Het CDA Alphen vindt dat de rijksoverheid het de gemeenten onnodig moeilijk maakt. Er komt veel nieuwe regelgeving op gemeenten af. De regelgeving geeft nieuwe taken en verantwoordelijkheden. De gemeente krijgt geld van het rijk om die taken uit te voeren. Er zit echter wel iets geks in die regeling.

Als het rijk voor haar eigen taken minder uitgeeft, dan krijgt de gemeente ook minder. Dit is de zogenaamde trap-op-trap-af constructie. Wij vinden dat een onhoudbare constructie. CDA Fractielid Jeroen van Gool heeft daarom een motie opgesteld. Hierin roepen wij het Rijk op om tot een betere verdeling van het belastinggeld te komen. De motie is breed aangenomen in de vergadering van de Alphense gemeenteraad op 31 oktober.

Begroting veel beter “leesbaar”

Het CDA is trots op een leesbare begroting

De Alphense gemeentebegroting 2020 is dit jaar veel beter leesbaar. Er stonden veel minder onnodige zaken in en er was een samenvatting die alles op 1 pagina overzichtelijk weergeeft. In 2018 had het CDA dit met steun van bijna alle partijen aan het college gevraagd.
Het afgelopen jaar heeft de ambtelijke organisatie erg hard gewerkt om deze vraag in te vullen en de begroting inderdaad leesbaarder te maken. En met resultaat. Het CDA heeft hierover complimenten gegeven aan de wethouder en de ambtenaren. Het is nu zaak de volgende stap te zetten: een begrotingsapp. Tot slot hebben wij een oproep aan alle raadsleden gemaakt om ons te bedwingen om voor ieder wissewasje nieuwe controlevragen in te bouwen. Wij zijn benieuwd of dat ook gaat lukken.

Trots op de boer

Jeroen van Gool van de CDA fractie heeft samen met de SGP en de VVD aangegeven binnen de gemeentelijke mogelijkheden ruimhartig om te willen gaan met de agrarische sector in onze gemeente, als de mogelijke stikstofmaatregelen hen treffen.
Alphen aan de Rijn is een mooie plattelandsgemeente, waar veel agrariërs zorgen voor ons dagelijkse brood, kaas, melk, groente, vlees en vele andere producten. Bij deze activiteiten komt, net als bij lucht- en scheepvaart, industrie en verkeer, stikstof vrij. Dat wordt niet ontkend, maar over de omvang en de effecten is nog erg veel onduidelijk. Deze onduidelijkheid zorgt voor onrust.
Het stikstof dossier is zeer ingewikkeld. De juridische rechtlijnigheid staat in groot contrast met de natuurlijke en de maatschappelijke impact. We staan voor de uitdaging om de natuur te beschermen maar ook maatschappelijke activiteit, zoals nieuwbouw van woningen, nieuwe stalsystemen, verduurzaming etc. mogelijk te maken. We hebben met argumenten de rest van de Gemeenteraad kunnen overtuigen. De motie “trots op de boer” is met een ruime meerderheid van de raad aangenomen!

Van Gool steekt een handje toe. © CDA Alphen aan den Rijn

€ 150.000 voor kinderboerderijen

Johan Wijnhorst heeft vanavond, 17 oktober 2019, namens het CDA samen met RijnGouweLokaal, GroenLinks en Pvda in de raadsvergadering een amendement ingediend om naast het voorgestelde structurele subsidiebedrag van 20.000 euro een extra tijdelijke bijdrage van euro 150.000 voor de Stichting Alphense Kinderboerderijen (SAK) beschikbaar te stellen.
De samenwerkende partijen uit zowel de coalitie als de oppositie zijn van mening dat op deze manier alle drie de kinderboerderijen voorlopig een gezonde toekomst tegemoet kunnen zien. Doel is dat hiermee de samenwerking met de gemeente, organisaties en het bedrijfsleven gaat leiden tot een beter dierenwelzijnsbeleid, verduurzaming van de bedrijfsvoering en een versterking van de educatieve functie van alle drie de kinderboerderijen. Dit als onderdeel van de door de raad vastgestelde toekomstvisie van de Kinderboerderijen.
We zijn blij dat we door deze brede samenwerking met RijnGouweLokaal, GroenLinks en PvdA ook de andere partijen hebben kunnen overtuigen dit voorstel mee in te dienen en te ondersteunen. Wij wensen de SAK veel succes toe de komende jaren.

Vlnr: Wijnhorst – CDA, De Groot – RGL, Van Kleef – GL, Goes – PvdA
© CDA Alphen aan den Rijn