Brand in Hazerwoude, het CDA stelt vragen.

De boerderijbrand in Hazerswoude-dorp op woensdag 2 mei 2018 had behoorlijk wat impact op de omgeving. Uiteraard leeft het CDA mee met de getroffen boerenfamilie, de mensen uit de omgeving die hebben geholpen en de mensen die in de omgeving wonen. De inzet van vrijwilligers, de hulpdiensten en gemeente, heeft ongetwijfeld erger voorkomen en wordt zeer gewaardeerd.
Zoals bij elk incident, is er gelegenheid om te leren voor de toekomst. Om procedures aan te scherpen en nog beter beslagen ten ijs te komen, mocht een dergelijke situatie zich weer voordoen. Om die reden heeft het CDA enkele vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders. De vragen treft u hier.

CDA wil doorpakken om VERKEERSKNELPUNTEN BOSKOOP EN HAZERSWOUDE op te lossen

De economie groeit en het verkeer neemt toe, waardoor de knelpunten (nog) groter worden. Ook de veiligheid en de leefbaarheid komt daarmee in het gedrang. Het CDA vindt dat het hoog tijd is voor actie, met name in Boskoop en Hazerswoude-Dorp.  Nodig is een slimme mix van snelle oplossingen voor de korte termijn, in combinatie met stappen voor de structurele oplossingen voor de lange termijn. Het CDA wil dit voorjaar de aanpak helder op tafel hebben.

Boskoop Bereikbaar
De oost-west verbinding over de Gouwe staat onder grote druk door meer treinverkeer en meer scheepvaart. Als de overweg langer dicht is en de brug langer open blijft, dan zijn dat hindernissen voor het auto- en fietsverkeer. Toch zorgen die zelfde trein en de scheepvaart er ook voor dat die personen en vracht niet per auto door Boskoop hoeven. Het CDA heeft er eerder voor gezorgd dat er stoplichten zijn gekomen voor een betere doorstroming  en een veiliger oversteek. Maar dat is niet genoeg.
Het CDA wil dat vervolgstappen worden gezet om de verkeersoverlast verder te verminderen en de veiligheid te verbeteren. Een duurzame oplossing is de aanleg van een extra brug over of een tunnel onder de Gouwe. Daar wordt al vele jaren over gesproken. Nu moet de besluitvorming op gang komen. Een duurzame oplossing kost veel geld, waarvoor primair de Provincie aan de lat staat, maar waar ook Waddinxveen en Alphen actief aan mee moeten werken. Het CDA wil doorpakken en heeft daarom het College van Alphen gevraagd met de Provincie en Waddinxveen nu echt op korte termijn concrete stappen te zetten.

Hazerswoude-Dorp
Ook voor Hazerswoude-Dorp is een duurzame oplossing nodig en ook hiervoor staat de Provincie aan de lat. Het jarenlange gesprek over oplossingen moet nu in daden worden vertaald. We raken uitgepraat over alternatieven, alles is de afgelopen 10 jaar al bedacht. Met instemming van de meerderheid van de raadsleden van Alphen en onze fractie wordt de verlengde Benwoudlaan aangelegd, die ook voor de Greenport van groot belang is. Het CDA heeft dit besluit hard gekoppeld aan een goede oplossing voor het knelpunt in Hazerswoude-Dorp.
Voor Hazerswoude-Dorp wordt daarmee wat het CDA betreft de lange termijn-oplossing, denk aan een ondertunneling of verdiepte ligging, dichterbij gebracht. Voor de tussenliggende periode moeten met de Provincie afspraken worden gemaakt over korte termijn maatregelen. Bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid moeten ook in Hazerswoude Dorp hand in hand gaan. Het CDA wil dat ook voor Hazerswoude wordt doorgepakt en dat het College van Alphen met de Provincie op korte termijn concrete stappen zet.
Voor meer info kunt u terecht bij de CDA-fractieleden Helma van der Louw en Jos Ensing:

CDA: duidelijkheid over gebruik van “gebouw Baas” op ITC-terrein

Het ITC-terrein in Hazerswoude/Boskoop is bestemd voor de sierteeltsector. Het “gebouw Baas” mag  tijdelijk ook voor andere doelen worden gebruikt omdat er vanuit de sierteeltsector nog onvoldoende aanbod is. Het CDA wil duidelijkheid over de gevolgen voor de sierteeltsector en voor het verkeer in de kernen Boskoop en Hazerswoude en heeft daarover in de raadsvergadering van 21 april opheldering gevraagd.

Wethouder van Velzen heeft uitgelegd dat  het gebouw “Baas Plantenservice” gebruikt zal worden door van Uden Transport. Voor dat gebruik is een tijdelijke verruimde gebruiksvergunning aan van Uden transport verleend tot september 2020. Daarna is het gebruik van het gebouw weer beperkt tot de sierteeltsector.  De wethouder gaf aan dat het gebouw hoofdzakelijk als opslagfunctie zal worden gebruikt en de verkeersbewegingen dus minder zullen zijn dan bij gebruik voor de sierteeltsector. Verder gaf de wethouder aan dat er met Van Uden afspraken zijn gemaakt over het behoud van de faciliteiten voor de sierteeltsector als daar behoefte aan is. Het CDA is er tevreden over dat door deze wijziging de verkeersdrukte in de dorpskernen Boskoop en Hazerswoude-Dorp niet toeneemt en dat het gebouw in 2020 weer helemaal voor de sierteeltsector beschikbaar is. Het CDA blijft de ontwikkelingen volgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. Ensing,  Jensing@AlphenaandenRijn.nl of Mevr. H. v.d. Louw tel. 06-28454955 email. Hvdlouw-vergeer@alphenaandenrijn.