De belastingverordeningen 2019

De aanpassing van de belastingverordeningen en tarieven vindt jaarlijks plaats na vaststelling van de gemeentebegroting. In ons coalitieakkoord hebben we als uitgangspunt vastgesteld dat het financiële beleid gericht is op het blijvend gezond houden van de gemeentelijke begroting en het beheersen van de lasten- druk voor onze inwoners. Dit gaat dan over de hoogte van de onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Bij dit agendapunt diende D66 een motie in om de OZB verlagen voor sportverenigingen, buurthuizen en andere algemeen nut beogende instellingen. Echter tijdens de commissievergadering had het CDA bij monde van commissielid Henk Oostdam al aandacht gevraagd voor dit onderwerp. in de Tweede Kamer is namelijk een amendement aangenomen die deze verlaging mogelijk maakt. De Eerste Kamer moest nog een besluit nemen over dit amendement. Wethouder van Velzen heeft toen aangegeven deze maatregel mee te nemen op het moment dat de Eerste Kamer instemt. Als CDA fractie hebben wij in de raadsvergadering aangegeven tegen de motie te zijn; enerzijds omdat er al een toezegging van de wethouder lag en anderzijds omdat de Eerste Kamer nog moest besluiten. Afgesproken is dat zodra de wetswijziging een feit is, de voor en nadelen van deze optie inzichtelijk worden gemaakt. Dit gaat in overleg met de auditcommissie en de sportverenigingen, e.a. De CDA fractie heeft ingestemd met de nieuwe belastingverordeningen.

Rioolheffing
Voorgaande jaren heeft de CDA fractie, bij monde van raadslid Joost van Beek, zich hard gemaakt voor aanpassing van de wijze waarop de rioolheffing werd gebaseerd bij agrarische bedrijven. Daar is in 2017 een raadsbesluit over genomen. Agrariërs konden bezwaar maken als zij konden aantonen dat hun bedrijf geen gebruik maakte van het gemeentelijke riool en er splitsing van de percelen mogelijk was. Voor de verwerking van de bezwaren heeft de gemeente tot het einde van december nodig gehad. Uiteindelijk ontvingen de bezwaarmakers een besluit in de laatste week van het jaar. Mooi resultaat van samenwerking met een maatschappelijke organisatie. 

Brand in Hazerwoude, het CDA stelt vragen.

De boerderijbrand in Hazerswoude-dorp op woensdag 2 mei 2018 had behoorlijk wat impact op de omgeving. Uiteraard leeft het CDA mee met de getroffen boerenfamilie, de mensen uit de omgeving die hebben geholpen en de mensen die in de omgeving wonen. De inzet van vrijwilligers, de hulpdiensten en gemeente, heeft ongetwijfeld erger voorkomen en wordt zeer gewaardeerd.
Zoals bij elk incident, is er gelegenheid om te leren voor de toekomst. Om procedures aan te scherpen en nog beter beslagen ten ijs te komen, mocht een dergelijke situatie zich weer voordoen. Om die reden heeft het CDA enkele vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders. De vragen treft u hier.

CDA tevreden met coalitie akkoord en twee wethouders

Download hier het coalitieakkoord.

Nieuw Elan, CDA en GroenLinks zijn tot een coalitieakkoord gekomen. Het CDA is daar zeer tevreden over. De Gnephoek was een lastig punt maar als komende zomer onderzoek uitwijst dat woningbouw daar voor Alphen als geheel de beste optie is, dan zijn de partijen het eens dat ook in die polder huizen gebouwd kunnen worden. ‘In de geest van de Oude Rijnzone kan de zuidelijke rand van Gnephoek tot aan de lus van de Koningin Maximabrug en de Burgemeester Bruins Slotsingel bebouwd worden’, zegt Marjon Verkleij (CDA).

De Burgemeester Bruins Slotsingel en Maximabrug gaan de uitvalswegen worden voor deze nieuwe woonwijk. Ook komt er een nieuwe oeververbinding om de nieuwe weg vanaf de Maximabrug met de Burgemeester Bruins Slotsingel te verbinden. Die nieuwe brug of tunnel komt ter vervanging van de aan het eind van zijn latijn zijnde ‘s-Molenaarsbrug. CDA-wethouder Kees van Velzen wordt daar verantwoordelijk voor.

‘Ik ben heel blij dat het sociaal domein bij één wethouder zit en dat dat onze wethouder is geworden. Han de Jager heeft deze portefeuille gekregen en is al helemaal thuis in het sociaal domein. Wij willen één gezin, één plan. Voor de ambtelijke organisatie werkt dat een stuk makkelijker nu dat bij één wethouder ligt’, aldus Verkleij over de door CDA uitgeonderhandelde portefeuilles voor de komende vier jaar.

Opvallend is dat Van Velzen portefeuille Financiën krijgt. ‘Niemand zit om financiën te springen’, erkent Verkleij. ‘Maar het is wel een uitdaging. Je bent eindverantwoordelijk voor een sluitende begroting en geld is het middel om je doelen te bereiken.’ Van Velzen was in de gemeente Rijnwoude ook portefeuillehouder Financiën. ‘Kees heeft bij alle Alphense collegevergaderingen de laatste zeven jaar meebesloten over het financiële beleid dus ik heb alle vertrouwen in hem.’

Dat Van Velzen terug zou keren was logisch. De Jager leek bezig aan zijn laatste termijn, totdat duidelijk werd dat er een driepartijencoalitie zou komen waardoor CDA toch twee wethouders mocht leveren. Omdat het dan voor de hand lag dat CDA het sociaal domein zou krijgen, zeker omdat CDA Financiën zou gaan doen omdat Nieuw Elan daar niet om zat te springen, kwam De Jager om de hoek kijken. Hij is een van de weinigen die bereid is deze portefeuille op zich te nemen.

Wij zijn zeer tevreden dat in het akkoord zijn vele herkenbare CDA punten uit ons verkiezingsprogramma ‘Samen leven als meerwaarde’ zijn overgenomen:

  • Het gebiedsgericht werken met aandacht voor de eigenheid van wijken en kernen.
  • Een samenhangende aanpak in het sociaal domein als het gaat om onderwijs, (de begeleiding naar) werk en inkomen en de bestrijding van eenzaamheid en armoede.
  • Een aangepast woningbeleid voor iedere levensfase; starters, gezinnen, alleenstaanden en senioren.
  • Een herkenbaar economisch profiel voor Alphen in het Groene Hart met de specifieke aandacht voor de Greenport, landbouw, recreatie en toerisme;
  • Een stevige nadruk op veiligheid op straat door de inzet van wijkagenten en buurtpreventie;
  • Ook ten aanzien van bereikbaarheid en verkeersveiligheid (o.a. verkeersluw en veilig kruispunt in Hazerswoude-Dorp, tweede oeververbinding in Boskoop, ontsluiting Kerk en Zanen), Openbaar vervoer (dubbelspoor en nachttrein) en fietsen (snelfietsroutes) zien wij de inzet van het CDA terug.

Afscheid van raadsleden na gemeenteraadsverkiezingen

Zij hadden het vooraf al aangegeven; Jos Ensing, René Vrugt en Joost van Beek stelden zich niet meer herkiesbaar  voor CDA Fractie Alphen aan den Rijn. Na een behoorlijk staat van dienst van vele jaren hebben zij maandag 26 maart tijdens de raadsvergadering afscheid genomen.

Jos en René ontvingen beiden een Koninklijke onderscheiding uit handen van Burgemeester Liesbeth Spies. Joost heeft al eerder een Koninklijke onderscheiding ontvangen vanwege zijn inzet op vele vlakken.

Burgemeesters Spies had een mooi woordje voor de hele raad, waarna alle raadsleden  een mooie plant en een gemeentelijke attentie ontvingen als dank voor vier jaar inzet.

CDA dankt Jos, Joost en René voor al hun tijd en inzet die zij hebben gedaan voor de gemeente Alphen aan den Rijn.