Verdeling belastinggeld moet beter

CDA vraagt betere verdeling van het belastinggeld.

Het CDA Alphen vindt dat de rijksoverheid het de gemeenten onnodig moeilijk maakt. Er komt veel nieuwe regelgeving op gemeenten af. De regelgeving geeft nieuwe taken en verantwoordelijkheden. De gemeente krijgt geld van het rijk om die taken uit te voeren. Er zit echter wel iets geks in die regeling.

Als het rijk voor haar eigen taken minder uitgeeft, dan krijgt de gemeente ook minder. Dit is de zogenaamde trap-op-trap-af constructie. Wij vinden dat een onhoudbare constructie. CDA Fractielid Jeroen van Gool heeft daarom een motie opgesteld. Hierin roepen wij het Rijk op om tot een betere verdeling van het belastinggeld te komen. De motie is breed aangenomen in de vergadering van de Alphense gemeenteraad op 31 oktober.

De begroting 2020 is klaar!

Maandagavond 30 september, om 19.00 uurpresenteerde CDA wethouder Kees van Velzen in het gemeentehuis de begroting voor 2020.

Onze wethouder is ingegaan op de vorm en de inhoud van de begroting, die zondermeer solide kan worden genoemd. Naar aanleiding van de CDA motie transparant begroten is de opzet gewijzigd waardoor de leesbaarheid is verbeterd.

De begroting past nu op één A4 (klik om de begroting te zien). De wethouder heeft de begroting in meerjaren perspectief gezet en is daarbij ook ingegaan op (landelijke) economische en politieke ontwikkelingen.

Najaarsrapportage

Op donderdag 13 december stond de najaarsrapportage geagendeerd. Bij de kadernota en de begroting had het CDA al aangegeven dat de planning en control cyclus van de gemeente voor verbetering vatbaar is. Omdat deze najaarsrapportage teruggrijpt op de vorige rapportages snappen wij dat er momenteel nog geen verandering is gekomen in de aanpassing van de indicatoren. Toch blijft ook deze najaarsrapportage een bevestiging dat dit anders kan en moet. Het CDA ziet, bij monde van woordvoerder Jeroen van Gool, reikhalzend uit naar de uitvoering en resultaten van de breed aangenomen motie Transparant Begroten en Verantwoorden en wenst de auditcommissie en de wethouder daarbij veel succes en wijsheid. 

Tijdens de raadsvergadering gaf Van Gool aan dat de financiële tegenvaller in het sociaal domein is al langer bekend is en niet alleen geldt voor Alphen. Als wij onze situatie vergelijken met andere gemeenten, dan komen wij er nog redelijk netjes vanaf. Zeker tegen de achtergrond dat wij bij de top 11 procent gemeenten horen met het hoogste jeugdgebruik. De extra kosten zijn dan ook geen overschrijding of tekort, maar een investering in een overgangsperiode om te voorkomen dat jeugd buiten de boot valt. Dat moet ook gelden voor onderwijs, vandaar dat de CDA fractie de motie van de SP heeft ondersteund.

Het in de begroting 2019-2022 geschetste beeld van de financiële positie, wordt door de uitkomsten van de Septembercirculaire 2018 niet verstoord, zo stelt het college. Dat is een geruststellende gedachte. Maar toch had de CDA fractie nog een vraag aan de wethouder; of dit beeld overeind blijft met de recent verschenen decembercirculaire, waarin door onderuitputting bij het Rijk het Gemeentefonds met nog eens 100 miljoen euro wordt gekort? Deze extra korting zou voornamelijk voelbaar zijn in de zorg. Wij vroegen de wethouder of bekend is welke effecten dit voor Alphen heeft? Wethouder Kees van Velzen gaf aan dat dit mogelijk wel nadelige consequenties kan hebben, maar dat er wel naar te handelen is. Dit bevestigd al te meer dat wij ondanks de wens ‘een groene stad met lef’ te zijn, nadrukkelijk moeten letten op de kleintjes. 

– Door Jeroen van Gool

Algemene Beschouwingen (01-11-2018) – Begroting 2019

– Uitgesproken door fractievoorzitter Marjon Verkleij:

Geachte voorzitter en vergadering,

Het gaat goed in Nederland! En het gaat goed in onze mooie gemeente! Daar mogen wij trots op zijn. Hoewel de economie aantrekt, de werkgelegenheid toeneemt en er volop wordt gebouwd, zullen we hard aan de slag moeten om dat zo te houden.
De CDA-fractie staat voor rentmeesterschap en is een voorstander van zorgvuldige besteding van ons publieke geld. Er ligt een sluitende begroting voor waar wij tevreden mee zijn. Er zullen nog risico’s op ons afkomen en wij moeten keuzes maken in wat wij doen met de uitkomsten van de onderzoeken uit het coalitieakkoord.
Keuzes maken geldt ook voor ons als raad. Hoe stellen wij ons op? Zijn we voor of tegen? Denken wij in oppositie of coalitie? Werken we aan vertrouwen en respect of denken we alleen aan ons zelf? Het CDA is een verbindende middenpartij en daarom willen wij met elkaar bouwen aan een mooier en gelukkiger Alphen aan den Rijn.
Graag willen wij bij deze eerste begroting de nadruk leggen op een aantal thema’s waaraan wij willen bouwen: Eenheid, Woon- en werkgelegenheid, Veiligheid en Leefbaarheid. Ik licht ze nader toe:

Ten eerste: Het CDA wil samen bouwen aan eenheid.
Wij willen zoeken naar gemeenschappelijke belangen!
We willen met inwoners, ondernemers, ambtenaren en de raad samen werken aan de gemeente – van buiten naar binnen -. Dan is het jammer dat er alléén de coalitie vóór de Kadernota instemde en het wantrouwen lijkt toe te nemen, wat we vertaald zien in dichtgetimmerde controletorens. Dat moet en kan anders. Om die reden hebben wij een motie opgesteld met als doel een transparante en toegankelijke manier van begroten en verantwoorden. Dit geheel in lijn met de in juli breed aangenomen motie over “sturen op hoofdlijnen”. We willen juist wendbaar en flexibel zijn om snel en creatief te kunnen reageren op veranderende omstandigheden en de wensen uit de samenleving. Een Chinese wijsgeer zei eens: “Wie boven de verschillen uitstijgt, ziet de eenheid en leeft ernaar.”

Ten tweede: Het CDA wil samen bouwen aan voldoende woon- en werkgelegenheid.
We willen woningen voor onze jongeren, starters, mensen met een kleine beurs, gezinnen en ouderen!
De woningmarkt staat echter onder druk. Vooral de wachtlijst voor sociale huur is lang. Het CDA ziet dat dit college samen andere betrokken partijen er veel aan doet om straks te komen tot een breed gedragen woonvisie. Wij roepen wij het college op om bij de ontwikkelingen rekening te houden met infrastructurele uitdagingen. Daarom eerst nadenken over ontsluitingswegen, dan pas starten met het bouwen van huizen. Verkeersknelpunten zoals in Boskoop, Hazerswoude-Dorp en Kerk & Zanen, mogen gewoon niet meer voorkomen.
Mensen willen graag in onze gemeente wonen, maar werk is minstens zo belangrijk. In onze gemeente vormen de kleine ondernemers en familiebedrijven het kloppend hart van onze economie met werk voor duizenden inwoners. Het MKB heeft het moeilijk gehad in de crisis, maar klimt nu weer uit het dal. Om adequaat in te kunnen gaan op structurele veranderingen in de economie hebben vooral kleinere bedrijven niet de tijd en expertise om op tijd op deze veranderingen te reageren en er wat mee te doen. Wat gaat het college doen om het MKB sterker, efficiënter en productiever te maken?

Ten derde: Het CDA wil samen bouwen aan een veilige en leefbare gemeente.
Een betrouwbare en dienstbare overheid, waarin welzijn en respect voorop staat!
Waar samenwerking is tussen inwoners en professionals. Waar de juiste zorg voorhanden is en eenzaamheid en uitsluiting niet meer spelen. Om deze doelen te bereiken, is in deze begroting geld voor vrijgemaakt. We zien dat het college blijft zoeken naar mogelijkheden om iedereen te laten meedoen: van het vinden van passend werk door Rijnvicus tot het voorkomen van eenzaamheid zoals de inzet van de TOM in de buurt en onlangs de samenwerking met het ANBW-automaatje.
Het CDA deelt de ambitie van het college om de veiligste 100.000+ gemeente te blijven. Dit pleit voor een integrale aanpak op alle domeinen. Wonen, werk, zorg, voorzieningen en sociale cohesie spelen een grote rol in de ervaren veiligheid. Waar wij – en met ons veel inwoners – ons zorgen om maken is dat respect voor elkaar steeds minder normaal lijkt te zijn. Steeds vaker worden lontjes korter wanneer mensen elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Dat moeten we niet willen! Het CDA stelt voor om volgende week tijdens de Week van Respect een verbetering in gang te zetten. Is de raad bereid hieraan mee te doen? En hoe ziet het college veiligheid en leefbaarheid als rode draad in haar programma’s?

Tot zover de thema’s die wij uit de begroting lichten. De verwerking hiervan zien we graag terug in de Kadernota 2020!

Alleen samen, met college, raad, ondernemers en inwoners bouwen wij aan een Groene stad met Lef. Zoals ik mijn betoog begon: het gaat goed in onze gemeente en nu hard aan de slag om dat zo te houden!

Algemene beschouwingen 2016

img_4425
De raadsvergadering van 27 oktober stond in het teken van de programmabegroting 2017- 2020
Namens het CDA hield fractievoorzitter Marjon Verkleij haar betoog  waarin zij extra aandacht vroeg voor o.a
1.Het onderhoud voor ons openbaar gebied
2.Het thema Duurzaamheid als leidend principe in onze gemeente
3. En studie en reservering van geld voor grote mobiliteitsvraagstukken

In het tweede termijn werd door CDA het gemis van  openbaar vervoer in Boskoop Oost aan de orde gesteld.