CDA betoog Begrotingsraad 29-10-2020

Voorzitter,

[Corona]
2020 gaat de geschiedenis in als het jaar van de Coronapandemie. Een jaar van lief en leed, van zorgen voor elkaar en met grote aanpassingen voor ons allen, zeker als het om de sociale afstand gaat. Ons respect en medeleven gaat uit naar de mensen die dierbaren hebben verloren, die nog steeds ziek zijn, die hun bedrijf hebben moeten sluiten, die hun baan verloren en die zich een slag in de rondte werken, met name in de zorg. Maar ook respect voor onze gemeenteambtenaren, de burgemeester en wethouders die alles op alles hebben gezet om onze economie en samenleving te ondersteunen.

[CDA blij met sluitende begroting]
Alles rond dit virus heeft een enorme impact op ons leven èn raakt iedere inwoner van Nederland. We zijn er helaas nog niet vanaf. De realiteit is wel, dat het raadsvoorstel voor de programmabegroting 2021 voorligt, welke het CDA  van plan is goed te keuren. Deze is gedegen en structureel sluitend – waarin te zien is dat de gemeente Alphen aan den Rijn haar financiën op orde heeft. Iets waar we best wel trots op mogen zijn, want vele gemeenten om ons heen redden dat niet! Ook zien wij dat leesbaarheid steeds beter aansluit, bij wat wij beoogden met onze motie Transparant begroten en verantwoorden. Complimenten daarvoor!

[CDA wil een herstelplan]
Wat nog niet in deze programmabegroting is meegenomen, zijn de noodzakelijke investeringen die we zullen moeten doen, om ervoor te zorgen dat de bedrijven en organisaties overeind blijven. Daarom hebben we samen met Nieuw Elan en GroenLinks de motie opgesteld: ‘Tref voorzieningen tweede golf financiële compensatie corona’, die het college oproept geld vrij te spelen om de economie draaiende te houden en ons hierover met de najaarsnota te informeren. Wij zien dit als een eerste stap naar een herstelplan. Graag horen we van het college hoe zij over dit herstelplan voor de economie denkt.

[CDA vraagt helder te communiceren]
Communicatie is een speerpunt, waar we als CDA regelmatig aandacht voor vragen. Juist nu is goede communicatie van groot belang!
Bij diverse renovaties van wijken en straten zou van buiten- naar- binnen inspraak met inwoners plaatsvinden. Gewekte verwachtingen zijn helaas niet altijd goed gemanaged. Tijdens de behandeling van de kadernota, heb ik aangegeven dat het CDA graag over het communicatiebeleid in gesprek wil. Helaas staat dit nog niet op de agenda, daarom, om ons verzoek kracht bij te zetten, hebben wij de motie ‘Communicatie is luisteren om te begrijpen’ opgesteld en horen we graag van wethouder Schotanus wanneer hij zijn aangepast communicatieplan met ons wil bespreken.
Ook zijn participatietrajecten gestart, zoals met het bomenpanel en dan blijkt dat hun advies voor budget voor beschermwaardige bomen niet in de begroting is opgenomen. Zij zijn zwaar teleurgesteld. Hoe kan dat nu vragen wij wethouder Schotanus?

[CDA ziet kansen voor werken en wonen]
Totdat er werkelijk sprake kan zijn van een herstelplan, zal de coronacrisis stevig drukken op onze financiën en het einde is nog niet in zicht. Sport, cultuur, de horeca, Castellum zorgen voor kosten, maar geen opbrengsten. Helaas zien wij ook dat de grondexploitatie voor bedrijventerreinen nog te weinig opbrengt. Toen het economisch voor de wind ging raakten wij braakliggende bedrijventerrein niet kwijt, maar nu er een economische crisis aanstaande is, maken wij ons hier nog meer zorgen om. Ook de antwoorden op de technische vragen geven hier geen helderheid in. Kan de wethouder aangeven hoe hij dit ziet? Juist ook omdat het CDA daar kansen ziet voor combinaties van werken en wonen.

[CDA staat op tegen huiselijk geweld]
Ouders werken dagenlang thuis achter een beeldscherm of zitten juist zonder werk thuis. Met het wegvallen van vertier of afleiding buiten de deur, ontstaat er spanning achter de deur. Het CDA maakt zich daar ernstige zorgen over. Terwijl gezinsleden boven op elkaars lip zitten, bouwen irritaties en spanningen zich op. Het aantal meldingen van huiselijk geweld blijft echter onder de maat. Betrokken instanties missen signalen, doordat zij nu zelf ook niet meer op pad kunnen. Daarom hebben we de motie ‘Aandacht voor geweld in de relationele sfeer’ opgesteld, die door vele partijen ondertekend is en die wethouder de Jager oproept om te onderzoeken hoe o.a. de GDD, Go!, huisartsen en scholen nu te werk gaan. Graag zijn reactie hierop.

[CDA wil aandacht voor jongeren]
Jongeren kunnen niet meer sporten of stappen en gaan hangen op straat. De verveling slaat toe en maakt baldadig.De motie van de SP met de vraag voor meer jongerenwerkers op straat lijkt ons dan ook erg logisch, immers in gesprek gaan met jongeren is beter dan hen af te straffen voor overlast. We zijn benieuwd naar de reactie van wethouder Schotanus daarover.
We roemen het niveau en kwaliteit van onze dienstverlening. Zeker op het gebied van schuldenaanpak doen we het bijzonder goed. Het is een compliment aan wethouder de Jager en zijn team als zelfs de koningin wilt weten hoe onze aanpak Schoonschip werkt!
Op het gebied van schulden hebben we nog steeds zorgen over de afhandeling met de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire, kan de wethouder daar iets over melden?

Voorzitter,
Ik rond af. Ik zou nog veel meer in willen gaan op onderwerpen die zeker belangrijk zijn, maar vanavond door mij niet zijn aangetipt. Gelukkig komen er nog meer momenten om met elkaar in debat te gaan.

Tot zover mijn inbreng namens het CDA in de eerste termijn.

Marjon Verkleij, fractievoorzitter CDA, 29 okt 2020

Nieuwbouw in Alphen?

Het CDA wedt op meerdere paarden voor woningbouw in Alphen aan den Rijn. “We kunnen maar beter slim omgaan met de nieuwe situatie”. Wij spraken met Jeroen van Gool, raadslid van het CDA, over de woningbouw besluiten van de provincie Zuid-Holland.

De provincie zet een streep door woningbouw in het zuidelijke deel van de Gnephoek en de Noordrand. van Alphen. Dat is jammer, maar geen reden om bij de pakken neer te zitten.  Het CDA heeft de laatste jaren steeds aangegeven op meerdere paarden te willen wedden en ook bedrijventerreinen zoals het gebied tussen de Rijnhaven en Hoorn-West op termijn te laten veranderen tot woningbouwlocatie. 

“Wat het CDA betreft zien wij in deze gebieden volop kansen om mooie combinaties van wonen en werken te maken. Zo springt Alphen in op de kansen die zich voordoen!”, aldus Van Gool, “die moeten we niet laten liggen”.

In januari van 2019 stelde het CDA voor om braak staande terreinen en vrijkomende bedrijfshallen in Hoorn – West te benutten voor woningbouw (link). Door wonen en werken te combineren en meer kennisintensieve ondernemingen met slimme kantoorlocaties naar Alphen te halen dienen we ook de werkgelegenheid in onze gemeente. Met dit soort ideeën, die goed te realiseren zijn, zet het CDA in op win-win-situaties. 

Zelfstandig wonen op leeftijd.

Langer zelfstandig ouder worden: het kan wel!

In het AD van 27 februari spreekt o.a. Dennis Captein zijn zorgen uit over de haalbaarheid van de zorg voor ouderen: ‘Voor velen is thuis wonen onmogelijk’. Wethouder Han de Jager spreekt zich uit. “Thuis wonen kan, maar zoals met veel zaken het gaat niet vanzelf. Het moment waarop je nog wel wil maar het niet echt meer kan is vaak duidelijk, maar soms ook heel erg lastig te bepalen. In de commissie ‘Toekomst Zorg thuiswonende ouderen’ van Wouter Bos heb ik er veel over gesproken en hebben we een advies uitgebracht.”

Oud en zelfstandig in 2030: een reisadvies

Om de haalbaarheid van langer zelfstandig (thuis) wonen wél mogelijk te maken heeft de commissie ‘Toekomst Zorg thuiswonende ouderen’ van Wouter Bos een advies uitgebracht. Dit advies bevat zo’n 35 belangrijke aandachtspunten, genoeg dus om bij stil te staan als ‘voorwaarden’ voor waardig zelfstandig te kunnen wonen. (www.rijksoverheid.nl/tzto ).  Met de adviezen van de commissie Bos wordt vanuit het model van positieve gezondheid geredeneerd: met het stijgen van de leeftijd zullen ouderen nog vaker volop in het leven kunnen staan, kunnen mensen het vermogen ontwikkelen om zich aan te passen aan wat niet meer zo makkelijk gaat en dat ook als je ouder bent. Er is ook veel voor te zeggen om mensen langer zelfstandig (thuis) te laten wonen. Mensen worden ouder, mensen zijn vaker hoger opgeleid en bezitten ook vaker een koophuis. En mensen willen gewoon ook graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Is zelf kunnen beslissen niet een wens die wij allemaal zo lang mogelijk koesteren?!

We worden ouder 

Vooral na het 75ste jaar (in onze gemeente zal het aantal 75-jarigen de komende jaren fors stijgen!) gaat dat langer zelfstandig steeds vaker niet meer vanzelf. De kans op problemen met de gezondheid neemt toe evenals de afhankelijkheid van een omgeving die zelf ook aan veranderingen onderhevig is. Vanuit de gemeentelijke zorgplicht (Wmo) hebben wij voor deze groep ouder wordende mensen een belangrijke verantwoordelijkheid. Vandaar ook dat we in de gemeente Alphen aan den Rijn werken met een zgn. ‘Uitvoeringsplan Senioren’, waar op wijkniveau is vastgelegd wat nodig is om de positie van onze ouderen en hun omgeving te versterken en te ondersteunen. En waar ouderen worden gestimuleerd zelf de regie in handen te houden die hun zelfstandigheid ten goede komt! Waar het niet (goed) lukt, mag van alle partijen extra inspanningen worden gevraagd om noodzakelijk maatwerk te leveren. Doen wat nodig is, is het uitgangspunt.

Zijn we er dan al?  

Volgens de commissie Bos -ondanks vele initiatieven in het land- dus nog niet. Veel zal afhangen van de kwaliteit van de ‘cirkel van zorg en ondersteuning’ die nodig is om langere zelfstandigheid mogelijk te maken. Dan zijn ook korte lijnen van belang tussen bijvoorbeeld de huisarts, praktijkondersteuners, Wmo consulenten en wijkverpleging.  Maatwerk -ook in wonen- zal nodig zijn! Veel zal ook afhangen van de oudere zelf: lukt het mensen om de eigen regie te behouden, gebruik te maken van moderne voorzieningen, om te gaan met ongemakken maar toch ook zoveel mogelijk nog deel te nemen aan de samenleving? En lukt het ook de mantelzorgers op wie een groot beroep wordt gedaan?  Onderzoek geeft aan dat veel mensen langer gezonder blijven, zodat ouderen ouderen kunnen helpen. Maar de mantelzorgers zijn van groot belang om te volgen en te blijven ondersteunen!

Tenslotte

Met het rapport ‘De juiste Zorg op de juiste Plek’ wordt een lans gebroken voor samenhangende zorg. De uitdaging is om aan te sluiten bij de behoefte van mensen, geen langs elkaar werkende professionals, minder in hokjes denken en werken. Zorg en ondersteuning die moeten worden geleverd mét en voor mensen. Zorg die zoveel waarde heeft dat een onderscheid in eerste, tweede en derde lijn niet nodig is en meer resultaat heeft. 

“Tezamen met collega Van As (wethouder Wonen) werk ik aan het mogelijk maken van meer voorzieningen voor zelfstandig wonen op wijkniveau. Daarvoor voeren wij gesprekken met zorgkantoor, zorgverzekeraar, zorguitvoerders en corporaties. Nog in déze collegeperiode verwacht ik daarvan mooie resultaten.”

Han de Jager,

CDA- wethouder sociaal domein

Sportvisie

In november heeft het CDA tijdens de bespreking van de sportvisie aandacht gevraagd voor de verenigingen en hun vrijwilligers. Niet alleen het sporten is van belang voor ons allen. Ook de structuur van verenigingen, bestuur en vrijwilligers, is een belangrijke meerwaarde binnen onze gemeente. Het CDA is dan ook erg blij dat in de nieuwe sportvisie de meerwaarde van het lid zijn van een sportvereniging een plaats heeft gekregen. Uiteraard maakt het CDA zich bij de uitvoering van de sportvisie ook hard voor de belangen van vrijwilligers binnen de sport. De komende jaren zal de sportvisie verder ontwikkeld gaan worden. Het CDA kijkt daar naar uit. We hopen op een sportieve toekomst in onze gemeente waar ruimte is voor een ieder die zich op sportief vlak wil inzetten.

Zwembaden
Dat brengt ons meteen bij de zwembaden. Het CDA heeft grote waardering voor de inzet van de medewerkers en directie van onze zwembaden. De afgelopen jaren hebben zij hard gewerkt om te voldoen aan de financiële opgave die er voor hen lag. Er moest behoorlijk bezuinigd gaan worden en de bezetting van de zwembaden moest beter. Hier is men goed in geslaagd. Toch blijkt nu dat een verdere beperking van de kosten voor de Gemeente niet mogelijk is zonder de kosten van bijvoorbeeld de zwemlessen te verhogen. Het CDA vindt dat geen goede optie. Daarom hebben wij ingestemd met een voorstel om de subsidie niet verder te verlagen. Zwemlessen moeten voor een ieder goed toegankelijk zijn binnen onze gemeente. 

Verslag bestuursvergadering 10 december

Het bestuur vergaderde in wijkcentrum de Oude Wereld. Besproken zijn de komende ALV en acties om leden te werven en specifiek het werven van leden die een actieve rol willen vervullen binnen het CDA Alphen aan den Rijn. De fractie was vertegenwoordigd door Vanessa Scholtens. Gesproken is onder andere over de afgelopen raadsvergadering.  Hierover kunt u meer lezen in de nieuwsbrief  die de fractie iedere maand verstuurd. Wilt u de fractieflits ontvangen stuur dan even een mailtje naar:

hermannkukler@gmail.com