Woningbouw in de gemeente Alphen aan den Rijn

Het CDA Alphen aan den Rijn hecht veel waarde aan het ‘groene plattelandskarakter’ van onze gemeente. Wij willen daarom alleen ‘bouwen’ om te kunnen voorzien in de behoefte van onze eigen inwoners. De kerngedachte achter het bouwen in de gemeente moet volgens het CDA daarom ‘bereikbaarheid en leefbaarheid’ zijn. In het analyserapport van de gemeente wordt gesproken over het verduurzamen van de landbouw en een klimaat bestendige inrichting van het Groene Hart. Voor het CDA is het van belang dat dit in samenspraak met agrariërs en siertelers gebeurt. Graag wil de CDA fractie van de wethouder weten of er onder deze doelgroep voldoende draagvlak is en of zij hier nadrukkelijk bij worden betrokken.

(Bron: Studio Alphen, https://www.studioalphen.nl/nieuws/alphen-gaat-woningen-bouwen-in-gnephoek-noordrand-of-oude-rijnzone)

Noordrand I heeft volgens het CDA een gunstige ligging en is daarmee een kansrijke locatie.
-Bouwen in de Gnephoek betekent voor het CDA ‘niet meer dan afgesproken in het coalitieakkoord’. De gemeente heeft nu een ruimer gebied onderzocht dan dat beschreven is in het coalitieakkoord.
-Voor Zuid- en Noordeinderpolder willen wij de wethouder mee geven dat er in deze polder nog toekomstbestendige landbouw mogelijk is.
-Het CDA vindt locatie De Hoorn en de Oude Rijnzone prachtig aansluiten aan de lintbebouwing van De Hoorn en richting Hazerswoude-Rijndijk, met prima ontsluitingsmogelijkheden en betrekkelijk dichtbij de Baronie. Hier kunnen bovendien meer kennisintensieve kantoorlocaties komen. Dit zou de economie van de gemeente een boost kunnen geven.
-In Boskoop mogen wat het CDA betreft de mogelijkheden aan de oostkant beter benut worden, maar dit mag niet ten koste gaan van de groeimogelijkheden van de overige kernen binnen de gemeente.

Ook in het Algemeen Dagblad was afgelopen week onze visie op woningbouw in de gemeente terug te lezen. Hierin kwam onder andere CDA-raadslid Jeroen van Gool aan het woord.

(Bron: Algemeen Dagblad)

Castellum

Afgelopen raadsvergadering heeft de CDA-fractie ingestemd met het beschikbaar stellen van 1 miljoen euro voor noodzakelijk onderhoud aan het gebouw van Castellum. Het geld is nodig voor onderhoud aan de pui, aanpassen wifi-installatie en vervanging van de theaterstoelen in de theaterzaal. Als eigenaar van het gebouw is de gemeente daar verantwoordelijk voor.

In januari dit jaar heeft de gemeenteraad het college de opdracht gegeven het Meer Jaren Onderhoud Programma (MJOP) aan te passen, daarbij ook het onderhoud van het gebouw en vervanging van de inboedel mee te nemen, en de financiële consequenties daarvan nog in 2018 aan de raad voor te leggen. Dat voorstel lag dan nu ter bespreking voor. In de commissiebehandeling is uitgebreid stil gestaan bij het feit, dat het onderhoud los staat van de verbouwing van Castellum naar ‘scenario 2: meer dan een theater’. Onze CDA-wethouder van Velzen heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om dit scenario uit te werken.

Het onderhoud wat nu nodig moet gebeuren, heeft geen consequenties voor aanpassingen aan de functie van het gebouw. In onze inbreng stonden we stil bij het feit dat de exploitatie afgelopen jaren dermate laag was, dat er geen winst is gemaakt, van waaruit dit onderhoud kan worden bekostigd en dus als gevolg wij nu het extra geld moeten neerleggen. We hopen vanaf nu dan het achterstallig onderhoud te hebben opgelost en verwachten dat de wethouder voor volgend jaar met een nieuw -financieel kloppend- onderhoudsplan komt.

Wat betreft de aansturing van het theater heeft het CDA gevraagd om de raad mee te nemen hoe we dat in de toekomst vorm gaan geven. Het college heeft voor dit moment gekozen om geen nieuwe Raad van Commissarissen te benoemen (de huidige commissarissen hebben aangegeven te stoppen), dat begrijpen we. Maar zo gauw scenario 2 is uitgewerkt, moet daar wel een passend bestuur bij komen.   

– Door fractievoorzitter Marjon Verkleij

Algemene Beschouwingen (01-11-2018) – Begroting 2019

– Uitgesproken door fractievoorzitter Marjon Verkleij:

Geachte voorzitter en vergadering,

Het gaat goed in Nederland! En het gaat goed in onze mooie gemeente! Daar mogen wij trots op zijn. Hoewel de economie aantrekt, de werkgelegenheid toeneemt en er volop wordt gebouwd, zullen we hard aan de slag moeten om dat zo te houden.
De CDA-fractie staat voor rentmeesterschap en is een voorstander van zorgvuldige besteding van ons publieke geld. Er ligt een sluitende begroting voor waar wij tevreden mee zijn. Er zullen nog risico’s op ons afkomen en wij moeten keuzes maken in wat wij doen met de uitkomsten van de onderzoeken uit het coalitieakkoord.
Keuzes maken geldt ook voor ons als raad. Hoe stellen wij ons op? Zijn we voor of tegen? Denken wij in oppositie of coalitie? Werken we aan vertrouwen en respect of denken we alleen aan ons zelf? Het CDA is een verbindende middenpartij en daarom willen wij met elkaar bouwen aan een mooier en gelukkiger Alphen aan den Rijn.
Graag willen wij bij deze eerste begroting de nadruk leggen op een aantal thema’s waaraan wij willen bouwen: Eenheid, Woon- en werkgelegenheid, Veiligheid en Leefbaarheid. Ik licht ze nader toe:

Ten eerste: Het CDA wil samen bouwen aan eenheid.
Wij willen zoeken naar gemeenschappelijke belangen!
We willen met inwoners, ondernemers, ambtenaren en de raad samen werken aan de gemeente – van buiten naar binnen -. Dan is het jammer dat er alléén de coalitie vóór de Kadernota instemde en het wantrouwen lijkt toe te nemen, wat we vertaald zien in dichtgetimmerde controletorens. Dat moet en kan anders. Om die reden hebben wij een motie opgesteld met als doel een transparante en toegankelijke manier van begroten en verantwoorden. Dit geheel in lijn met de in juli breed aangenomen motie over “sturen op hoofdlijnen”. We willen juist wendbaar en flexibel zijn om snel en creatief te kunnen reageren op veranderende omstandigheden en de wensen uit de samenleving. Een Chinese wijsgeer zei eens: “Wie boven de verschillen uitstijgt, ziet de eenheid en leeft ernaar.”

Ten tweede: Het CDA wil samen bouwen aan voldoende woon- en werkgelegenheid.
We willen woningen voor onze jongeren, starters, mensen met een kleine beurs, gezinnen en ouderen!
De woningmarkt staat echter onder druk. Vooral de wachtlijst voor sociale huur is lang. Het CDA ziet dat dit college samen andere betrokken partijen er veel aan doet om straks te komen tot een breed gedragen woonvisie. Wij roepen wij het college op om bij de ontwikkelingen rekening te houden met infrastructurele uitdagingen. Daarom eerst nadenken over ontsluitingswegen, dan pas starten met het bouwen van huizen. Verkeersknelpunten zoals in Boskoop, Hazerswoude-Dorp en Kerk & Zanen, mogen gewoon niet meer voorkomen.
Mensen willen graag in onze gemeente wonen, maar werk is minstens zo belangrijk. In onze gemeente vormen de kleine ondernemers en familiebedrijven het kloppend hart van onze economie met werk voor duizenden inwoners. Het MKB heeft het moeilijk gehad in de crisis, maar klimt nu weer uit het dal. Om adequaat in te kunnen gaan op structurele veranderingen in de economie hebben vooral kleinere bedrijven niet de tijd en expertise om op tijd op deze veranderingen te reageren en er wat mee te doen. Wat gaat het college doen om het MKB sterker, efficiënter en productiever te maken?

Ten derde: Het CDA wil samen bouwen aan een veilige en leefbare gemeente.
Een betrouwbare en dienstbare overheid, waarin welzijn en respect voorop staat!
Waar samenwerking is tussen inwoners en professionals. Waar de juiste zorg voorhanden is en eenzaamheid en uitsluiting niet meer spelen. Om deze doelen te bereiken, is in deze begroting geld voor vrijgemaakt. We zien dat het college blijft zoeken naar mogelijkheden om iedereen te laten meedoen: van het vinden van passend werk door Rijnvicus tot het voorkomen van eenzaamheid zoals de inzet van de TOM in de buurt en onlangs de samenwerking met het ANBW-automaatje.
Het CDA deelt de ambitie van het college om de veiligste 100.000+ gemeente te blijven. Dit pleit voor een integrale aanpak op alle domeinen. Wonen, werk, zorg, voorzieningen en sociale cohesie spelen een grote rol in de ervaren veiligheid. Waar wij – en met ons veel inwoners – ons zorgen om maken is dat respect voor elkaar steeds minder normaal lijkt te zijn. Steeds vaker worden lontjes korter wanneer mensen elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Dat moeten we niet willen! Het CDA stelt voor om volgende week tijdens de Week van Respect een verbetering in gang te zetten. Is de raad bereid hieraan mee te doen? En hoe ziet het college veiligheid en leefbaarheid als rode draad in haar programma’s?

Tot zover de thema’s die wij uit de begroting lichten. De verwerking hiervan zien we graag terug in de Kadernota 2020!

Alleen samen, met college, raad, ondernemers en inwoners bouwen wij aan een Groene stad met Lef. Zoals ik mijn betoog begon: het gaat goed in onze gemeente en nu hard aan de slag om dat zo te houden!

20 inwoners van Alphen aan den Rijn Koninklijk onderscheiden

Met voor iedereen een mooi persoonlijk woord kregen twintig inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn uit handen van Burgemeester Spies vanochtend de Koninklijke onderscheiding voor hun vele vrijwilligers inzet.

Veel familie, vrienden en organisaties waren hierbij aanwezig. Namens CDA allemaal van harte gefeliciteerd.

De twintig gedecoreerde inwoners waren zeer verrast en verguld met de onderscheiding.