Zelfstandig wonen op leeftijd.

Langer zelfstandig ouder worden: het kan wel!

In het AD van 27 februari spreekt o.a. Dennis Captein zijn zorgen uit over de haalbaarheid van de zorg voor ouderen: ‘Voor velen is thuis wonen onmogelijk’. Wethouder Han de Jager spreekt zich uit. “Thuis wonen kan, maar zoals met veel zaken het gaat niet vanzelf. Het moment waarop je nog wel wil maar het niet echt meer kan is vaak duidelijk, maar soms ook heel erg lastig te bepalen. In de commissie ‘Toekomst Zorg thuiswonende ouderen’ van Wouter Bos heb ik er veel over gesproken en hebben we een advies uitgebracht.”

Oud en zelfstandig in 2030: een reisadvies

Om de haalbaarheid van langer zelfstandig (thuis) wonen wél mogelijk te maken heeft de commissie ‘Toekomst Zorg thuiswonende ouderen’ van Wouter Bos een advies uitgebracht. Dit advies bevat zo’n 35 belangrijke aandachtspunten, genoeg dus om bij stil te staan als ‘voorwaarden’ voor waardig zelfstandig te kunnen wonen. (www.rijksoverheid.nl/tzto ).  Met de adviezen van de commissie Bos wordt vanuit het model van positieve gezondheid geredeneerd: met het stijgen van de leeftijd zullen ouderen nog vaker volop in het leven kunnen staan, kunnen mensen het vermogen ontwikkelen om zich aan te passen aan wat niet meer zo makkelijk gaat en dat ook als je ouder bent. Er is ook veel voor te zeggen om mensen langer zelfstandig (thuis) te laten wonen. Mensen worden ouder, mensen zijn vaker hoger opgeleid en bezitten ook vaker een koophuis. En mensen willen gewoon ook graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Is zelf kunnen beslissen niet een wens die wij allemaal zo lang mogelijk koesteren?!

We worden ouder 

Vooral na het 75ste jaar (in onze gemeente zal het aantal 75-jarigen de komende jaren fors stijgen!) gaat dat langer zelfstandig steeds vaker niet meer vanzelf. De kans op problemen met de gezondheid neemt toe evenals de afhankelijkheid van een omgeving die zelf ook aan veranderingen onderhevig is. Vanuit de gemeentelijke zorgplicht (Wmo) hebben wij voor deze groep ouder wordende mensen een belangrijke verantwoordelijkheid. Vandaar ook dat we in de gemeente Alphen aan den Rijn werken met een zgn. ‘Uitvoeringsplan Senioren’, waar op wijkniveau is vastgelegd wat nodig is om de positie van onze ouderen en hun omgeving te versterken en te ondersteunen. En waar ouderen worden gestimuleerd zelf de regie in handen te houden die hun zelfstandigheid ten goede komt! Waar het niet (goed) lukt, mag van alle partijen extra inspanningen worden gevraagd om noodzakelijk maatwerk te leveren. Doen wat nodig is, is het uitgangspunt.

Zijn we er dan al?  

Volgens de commissie Bos -ondanks vele initiatieven in het land- dus nog niet. Veel zal afhangen van de kwaliteit van de ‘cirkel van zorg en ondersteuning’ die nodig is om langere zelfstandigheid mogelijk te maken. Dan zijn ook korte lijnen van belang tussen bijvoorbeeld de huisarts, praktijkondersteuners, Wmo consulenten en wijkverpleging.  Maatwerk -ook in wonen- zal nodig zijn! Veel zal ook afhangen van de oudere zelf: lukt het mensen om de eigen regie te behouden, gebruik te maken van moderne voorzieningen, om te gaan met ongemakken maar toch ook zoveel mogelijk nog deel te nemen aan de samenleving? En lukt het ook de mantelzorgers op wie een groot beroep wordt gedaan?  Onderzoek geeft aan dat veel mensen langer gezonder blijven, zodat ouderen ouderen kunnen helpen. Maar de mantelzorgers zijn van groot belang om te volgen en te blijven ondersteunen!

Tenslotte

Met het rapport ‘De juiste Zorg op de juiste Plek’ wordt een lans gebroken voor samenhangende zorg. De uitdaging is om aan te sluiten bij de behoefte van mensen, geen langs elkaar werkende professionals, minder in hokjes denken en werken. Zorg en ondersteuning die moeten worden geleverd mét en voor mensen. Zorg die zoveel waarde heeft dat een onderscheid in eerste, tweede en derde lijn niet nodig is en meer resultaat heeft. 

“Tezamen met collega Van As (wethouder Wonen) werk ik aan het mogelijk maken van meer voorzieningen voor zelfstandig wonen op wijkniveau. Daarvoor voeren wij gesprekken met zorgkantoor, zorgverzekeraar, zorguitvoerders en corporaties. Nog in déze collegeperiode verwacht ik daarvan mooie resultaten.”

Han de Jager,

CDA- wethouder sociaal domein

2020!

De leden, de fractie en het bestuur van CDA Alphen aan den Rjjn wenst iedereen een heel gelukkig, voorspoedig, gezond, succesvol, gezegend en zalig 2020!

Maak er wat moois van.

Sportvisie

In november heeft het CDA tijdens de bespreking van de sportvisie aandacht gevraagd voor de verenigingen en hun vrijwilligers. Niet alleen het sporten is van belang voor ons allen. Ook de structuur van verenigingen, bestuur en vrijwilligers, is een belangrijke meerwaarde binnen onze gemeente. Het CDA is dan ook erg blij dat in de nieuwe sportvisie de meerwaarde van het lid zijn van een sportvereniging een plaats heeft gekregen. Uiteraard maakt het CDA zich bij de uitvoering van de sportvisie ook hard voor de belangen van vrijwilligers binnen de sport. De komende jaren zal de sportvisie verder ontwikkeld gaan worden. Het CDA kijkt daar naar uit. We hopen op een sportieve toekomst in onze gemeente waar ruimte is voor een ieder die zich op sportief vlak wil inzetten.

Zwembaden
Dat brengt ons meteen bij de zwembaden. Het CDA heeft grote waardering voor de inzet van de medewerkers en directie van onze zwembaden. De afgelopen jaren hebben zij hard gewerkt om te voldoen aan de financiële opgave die er voor hen lag. Er moest behoorlijk bezuinigd gaan worden en de bezetting van de zwembaden moest beter. Hier is men goed in geslaagd. Toch blijkt nu dat een verdere beperking van de kosten voor de Gemeente niet mogelijk is zonder de kosten van bijvoorbeeld de zwemlessen te verhogen. Het CDA vindt dat geen goede optie. Daarom hebben wij ingestemd met een voorstel om de subsidie niet verder te verlagen. Zwemlessen moeten voor een ieder goed toegankelijk zijn binnen onze gemeente. 

De kinderburgemeester!

Elmehdi Sassa van 11 jaar uit Benthuizen is benoemd tot de eerste kinderburgemeester van de Alphen aan den Rijn. Woensdag 20 november 2019 werd hij, samen met de kinderraad en vijf kinderwethouders, geïnstalleerd door burgemeester Liesbeth Spies.

Elmehdi was een van de 87 kandidaat burgemeester die aan de verkiezing tot eerste kinderburgemeester meededen. Alle 87 kandidaten hadden een filmpje opgenomen waarin ze promotie voor zichzelf maakten. Op maandag 18 november is door een delegatie van de raad (waaronder CDA-raadslid Mark Vermeulen) een selectie van 6 kandidaten aangewezen. Deze 6 kandidaten mochten op woensdag 20 november de officiële procedure ingaan. De procedure bestond uit 3 onderdelen:
1. Een speech voor de kinderraad (op elke basisschool binnen onze gemeente was iemand verkozen om zitting te nemen in de kinderraad). Tijdens deze speech moesten de 6 kandidaten uitleggen wat hun speerpunten als burgemeester zouden zijn. De jury bij dit onderdeel bestond uit burgemeester Liesbeth Spies en de kinderraad.
2. Een lintje doorknippen met daarbij een korte toespraak.  Tijdens dit onderdeel moesten ze aantonen ook een officiële handeling te kunnen verrichten. Bij dit onderdeel waren twee raadsleden de juryleden.
3. Een interview met het AD. Tijdens dit onderdeel werden de 6 kandidaten geïnterviewd door een journalist van het AD. Deze stelde allerlei persoonlijke vragen, een burgemeester moet per slot van rekening ook kunnen omgaan met de pers. Bij dit onderdeel was een directielid van een van de scholengroepen betrokken als jurylid samen met CDA-raadslid Johan Wijnhorst.

Al met al bleek na de punten van de jury dat Elmehdi de kinderburgemeester van Alphen aan den Rijn is. Hij zal de komende periode ondersteunt worden door de 5 andere kandidaten die benoemd zijn tot wethouder.Op deze wijze is er invulling gegeven aan de CDA motie kinderraad en kinderburgemeester van 22 november 2018. Een resultaat waar we trots op mogen zijn.

Integraal Veiligheidsbeleidplan

Het CDA deelt de ambitie van het college om de veiligste 100.000+ gemeente te blijven. Het is de taak van de gemeente en de politie op te treden tegen geweld, overlast en onbeschoft gedrag. Ook met elkaar, als inwoners, kunnen wij werken aan respect, veiligheid en leefbaarheid. Het CDA gelooft in een samenleving waarin mensen rekening met elkaar houden. Korte lontjes en hufterigheid mag niet het nieuwe normaal zijn. Wij wensen dan ook van harte toe dat ‘houding en gedrag’ een rol spelen in het gemeentelijk beleid.

Eerder hebben wij al aangegeven ons te herkennen in de thema’s benoemd in het plan. Met de veiligheidsanalyse in de hand stellen wij nog wel een aantal vragen.

  1. Op het veiligheidsveld ‘integriteit en veiligheid’ zijn polarisatie en radicalisering niet uitgewerkt. Waarom is dit het geval? In het VNG kernbeleid veiligheid zijn bij dit thema ook andere analyse suggesties gedaan: 1. Veilige publieke taak, 2. informatieveiligheid en 3. ambtelijke en bestuurlijke integriteit. Waarom is dat in deze veiligheidsanalyse niet meegenomen?
  2. Het doet ons goed te zien dat in de Veiligheidsvisie ook wonen en werk worden betrokken en veiligheid daarmee een rode draad is door het gemeentelijke beleid. Daarbij willen wij wel opmerken dat een dergelijke integrale benadering niet ten koste moet gaan van alles. Zorgverleners moeten bijvoorbeeld niet de opsporing of handhaving ingetrokken worden. Deelt de portefeuillehouder deze opvatting?
  3. De ervaren sociale overlast stijgt in bijna alle kernen. Inmiddels ervaart meer dan een derde van al onze inwoners veel overlast. De Hoge en Lage Zijde spannen daarin de kroon, meer dan de helft van de mensen ervaart daar overlast. Graag horen wij van de portefeuillehouder hoe hier werk van gemaakt wordt.
  4. Ook op andere fronten zien wij een zorgwekkende ontwikkeling. Denk aan mishandeling, hardrijders, grofvuildumpingen en de toename van georganiseerde criminaliteit. Voor al deze zaken verwachten wij dat de politie, boa’s en andere hulpverleners de handen vol hebben en goed werk leveren. Het is mooi dat de politie meer capaciteit krijgt, maar is het genoeg? Genoeg om naast het afhandelen van meldingen ook toe te komen aan toezichthoudende en preventieve taken? Genoeg in relatie tot wat onze buurgemeenten krijgen? Onze belangrijkste vraag aan de portefeuillehouder: is het genoeg?

– Door Jeroen van Gool en Henk Oostdam