Vrijwilligerstekort De Hazelaar

De CDA fractie heeft kennisgenomen van het vrijwilligerstekort bij Zwembad De Hazelaar in Hazerswoude-Dorp. Het Zwembad heeft voor het dorp, maar zeker ook de omgeving, een grote maatschappelijke waarde, die het CDA graag wil behouden. 
Al vele jaren weet een grote club vrijwilligers zonder subsidie het zwembad open te houden en zelf het regulier en groot onderhoud te plegen. Deze mensen zijn goud waard en van grote meerwaarde in de samenleving. Dat het De Hazelaar lukt om dit te realiseren verdient ons respect. 
Doordat er steeds meer vrijwilligers nodig zijn en deze zich niet altijd aandienen zijn wij van mening dat de gemeente haar steun moet toezeggen. Wij zien dat het op meer plekken in de gemeente lastig is om voldoende vrijwilligers te vinden. Dat gaat ons aan het hart.  
Daarom zijn wij van mening dat de gemeente nú moet acteren om erger te voorkomen. De gemeente kan bijvoorbeeld met het onderwijs om tafel om te kijken of het mogelijk is leer-werkplekken te creëren voor het onderhoud aan schilderwerk, het houtwerk, de groenvoorziening en horeca. 
In het coalitieakkoord zitten naar onze mening voldoende aanknopingspunten om nu werk te maken van dit vraagstuk. Daarom hebben wij de gemeente opgeroepen te handelen voor het te laat is.

Hiertoe heeft de CDA fractie enige vragen:

  1. Is de gemeente op de hoogte van het de moeite die stichting de Hazelaar en mogelijk ook andere verenigingen of stichtingen hebben met het vinden en behouden van vrijwilligers?
  2. Wat heeft de gemeente tot nu toe ondernomen om te voorkomen dat vrijwilligers afhaken en wat hiervan tot nu toe de resultaten zijn?
  3. Is de gemeente bereid om bij te springen in het vrijwilligerstekort (bijvoorbeeld door in gesprek met onderwijsinstellingen maatschappelijke stages of van leer-werkplekken van onderwijsinstellingen te faciliteren)?
  4. Kan de gemeente ten aanzien van het onderhoud de stichting bijstaan (denk hierbij aan schaalvoordeel die de gemeente kan bieden, groenvoorziening, onderhoudspotjes etc.)?
  5. Is de wethouder het met het CDA eens dat het coalitieakkoord voldoende openingen biedt om De Hazelaar te helpen?

Namens de CDA fractie, Jeroen van Gool, 4 april 2019

Het CDA steunt voorstel buurt- en dorpshuisvoorzieningen!

Inbreng CDA  voor de raadsvergadering 28 maart 2019 tav agendapunt 6: startnotitie met 13 uitgangspunten voor herijking van de buurt- en dorpshuisvoorzieningen

Het CDA is blij dat de startnotitie buurt- en dorpshuisvoorzieningen met 13 uitgangspunten er nu ligt: het is goed om na de fusie eindelijk het beleid te harmoniseren.
Enkele decennia geleden, en wellicht in sommige kernen nog steeds, was een buurt- en dorpshuis het hart van de gemeenschap, alles stroomden van en naar die plek: het was daar waar alle organisaties hun bijeenkomsten hadden en mensen elkaar ontmoetten. We zijn dan ook verheugd over de herwaardering voor deze plek. Als CDA zijn we overtuigd dat een buurt of dorpshuisvoorziening kan bijdragen aan meer verbondenheid en zeker ook kan helpen om de sociale cohesie te verbeteren, en bij kan dragen om vereenzaming tegen te gaan. En het past in de visie van wijkgericht werken. Daarnaast is het belangrijk dat diverse organisaties hun onderkomen vinden in hun wijk/buurt, zodat de activiteiten nabij zijn, en tegen een betaalbaar tarief. Wat dat betreft kan het CDA zich vinden in de startnotitie met de 13 uitgangspunten beschreven in het raadsvoorstel. Wij vinden het belangrijk dat er oog is voor diversiteit in de verschillende wijken en kernen, en dat het wijk- en dorpsbelang leidend is, maar bovenal dat belanghebbenden een prominente rol vervullen bij de invulling van de functies in het buurt- en dorpshuis. De vragen die wij in de commissie gesteld hebben, waren met name gericht op de uitvoering, want daar liggen nog wel enkele uitdagingen zoals de programmaraad, het beheer, de exploitatie, de diversiteit per gebied en zo meer. We kijken vol spanning uit naar het vervolg hoe het beleid per gebied vormgegeven gaat worden en de wijze waarop de raad in dit proces meegenomen wordt.

Marjon Verkleij