Trots op de boer

Jeroen van Gool van de CDA fractie heeft samen met de SGP en de VVD aangegeven binnen de gemeentelijke mogelijkheden ruimhartig om te willen gaan met de agrarische sector in onze gemeente, als de mogelijke stikstofmaatregelen hen treffen.
Alphen aan de Rijn is een mooie plattelandsgemeente, waar veel agrariërs zorgen voor ons dagelijkse brood, kaas, melk, groente, vlees en vele andere producten. Bij deze activiteiten komt, net als bij lucht- en scheepvaart, industrie en verkeer, stikstof vrij. Dat wordt niet ontkend, maar over de omvang en de effecten is nog erg veel onduidelijk. Deze onduidelijkheid zorgt voor onrust.
Het stikstof dossier is zeer ingewikkeld. De juridische rechtlijnigheid staat in groot contrast met de natuurlijke en de maatschappelijke impact. We staan voor de uitdaging om de natuur te beschermen maar ook maatschappelijke activiteit, zoals nieuwbouw van woningen, nieuwe stalsystemen, verduurzaming etc. mogelijk te maken. We hebben met argumenten de rest van de Gemeenteraad kunnen overtuigen. De motie “trots op de boer” is met een ruime meerderheid van de raad aangenomen!

Van Gool steekt een handje toe. © CDA Alphen aan den Rijn

€ 150.000 voor kinderboerderijen

Johan Wijnhorst heeft vanavond, 17 oktober 2019, namens het CDA samen met RijnGouweLokaal, GroenLinks en Pvda in de raadsvergadering een amendement ingediend om naast het voorgestelde structurele subsidiebedrag van 20.000 euro een extra tijdelijke bijdrage van euro 150.000 voor de Stichting Alphense Kinderboerderijen (SAK) beschikbaar te stellen.
De samenwerkende partijen uit zowel de coalitie als de oppositie zijn van mening dat op deze manier alle drie de kinderboerderijen voorlopig een gezonde toekomst tegemoet kunnen zien. Doel is dat hiermee de samenwerking met de gemeente, organisaties en het bedrijfsleven gaat leiden tot een beter dierenwelzijnsbeleid, verduurzaming van de bedrijfsvoering en een versterking van de educatieve functie van alle drie de kinderboerderijen. Dit als onderdeel van de door de raad vastgestelde toekomstvisie van de Kinderboerderijen.
We zijn blij dat we door deze brede samenwerking met RijnGouweLokaal, GroenLinks en PvdA ook de andere partijen hebben kunnen overtuigen dit voorstel mee in te dienen en te ondersteunen. Wij wensen de SAK veel succes toe de komende jaren.

Vlnr: Wijnhorst – CDA, De Groot – RGL, Van Kleef – GL, Goes – PvdA
© CDA Alphen aan den Rijn

Boskoops verkeer in de knel

Boskoops “Grand Old Lady”. Geliefd en verfoeid, zoals dat gaat bij een oude dame.

“Een oude dame kraakt”, Helma van der Louw leidde met deze treffende zin de CDA Motie over de hefbrug Boskoop in. De directe sluiting van de hefbrug op donderdag 10 oktober was voor het CDA aanleiding om deze motie, ondersteund door WKB, RGL, SGP en NE, in te dienen. In de motie werd vooral aandacht gevraagd voor de situatie in en rondom Boskoop die is ontstaan door de afsluiting. Het is niet alleen het weg- en scheepvaart verkeer dat wordt omgeleid en de voetgangers die over een pontonbrug van oost naar west kunnen, het is vooral druk uitoefenen bij de Provincie om vaart achter een tweede oeververbinding en de hiermee samenhangende rondwegen. De motie werd met grote meerderheid door de raad aangenomen. Nu is er werk aan de winkel voor de CDA wethouder Kees van Velzen, die beloofd heeft de boodschap mee te nemen richting de Provincie.

Gedoe over het minimumloon

De gemeenteraad sprak jl. donderdag over de kwestie van het minimumloon. Want daar lijken voor een bepaalde groep mensen donkere wolken te verschijnen. Wat is er aan de hand?

Het kabinet vindt dat iedereen moet participeren in een zoveel als mogelijk  ‘normale’ werkomgeving en daarbij is het minimumloon vastgelegd. Maar in het regeerakkoord is een aantal spelregels veranderd met nadelige gevolgen. Het gaat dan om mensen die een Wajong-uitkering hebben én nog bepaalde werkzaamheden kunnen doen. Of beter gezegd nog ‘arbeidsvermogen’ hebben, we noemen dat tegenwoordig ‘Nieuw Beschut’. Toepassing van deze spelregels leidt tot een lager minimumloon.
Om het nog wat concreter te maken moet ik wat dieper ingaan op de eerder genoemde ‘spelregels’. Weest u gewaarschuwd want het wordt er niet eenvoudiger door.

Als je tot de groep mensen behoort die ik hiervoor heb genoemd, zorgden gemeenten en werkgever voor 100% dekking. Dit was mogelijk vanwege de methode van zgn. ‘loonkostensubsidie’.  Feitelijk merkte deze werknemer er niets van, deze ontving van zijn werkgever het loon.
Maar deze methode verandert en gaat ‘Loonsubsidie’ heten (volgt u het nog?). Nu gaat de werkgever het loon betalen waarop de werknemer met diens ‘loonwaarde’ recht heeft, maar vult het UWV de rest aan tot 70 %. Deze werknemer krijgt in die situatie dan met twee betalende instanties te maken en gaat er door de gehanteerde methode dus ook nog eens op achteruit. Met ook gevolgen voor bijvoorbeeld vakantiegeld en pensioen.

De discussie over de nadelen van deze verandering woedt stevig in het land. De grote gemeenten vinden dat het regeerakkoord op dit punt een zgn. weeffout is en roepen op die te herstellen.

Ons CDA Tweede Kamerlid René Peters vindt dat het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking eenvoudig moet zijn, dat dit voor deze mensen ook lonend moet zijn en dat zij niet moeten worden lastiggevallen met verandering in voorwaarden. Daar ben ik het mee eens. De SP vermeldde deze kwestie in een motie en riep op een ‘signaal’ af te geven richting rijk.  Ik heb toegezegd dit namens de gemeente Alphen aan den Rijn te doen, in het comfortabele besef dat ook het landelijk CDA dit standpunt lijkt te hebben.

Han de Jager
wethouder CDA Alphen aan den Rijn

Brand in Hazerwoude, het CDA stelt vragen.

De boerderijbrand in Hazerswoude-dorp op woensdag 2 mei 2018 had behoorlijk wat impact op de omgeving. Uiteraard leeft het CDA mee met de getroffen boerenfamilie, de mensen uit de omgeving die hebben geholpen en de mensen die in de omgeving wonen. De inzet van vrijwilligers, de hulpdiensten en gemeente, heeft ongetwijfeld erger voorkomen en wordt zeer gewaardeerd.
Zoals bij elk incident, is er gelegenheid om te leren voor de toekomst. Om procedures aan te scherpen en nog beter beslagen ten ijs te komen, mocht een dergelijke situatie zich weer voordoen. Om die reden heeft het CDA enkele vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders. De vragen treft u hier.