In Memoriam: Dit van Ooi.

Bestuur en fractie van het CDA namen met leedwezen kennis van het overlijden van Dit van Ooi. Dit was eind tachtiger/begin negentiger jaren voor het CDA wethouder van de voormalige gemeente Boskoop. Zij was een betrokken en bevlogen wethouder en liet zich ondermeer kennen door een hart van goud en in het bijzonder haar aandacht voor de jeugd. De slogan ‘een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’  droeg zij al met verve uit.

Dit hechtte sterk aan een plek voor jongeren en wist het voor elkaar te krijgen dat het jongerencentrum ‘De Tunnel’  werd gerealiseerd. Dat zij ook de ouderen niet vergat blijkt uit de grote bijdrage die zij heeft geleverd aan de realisatie van het huidige zorgcentrum Floravita. Met recht sloeg zij daarvoor de eerste paal. Dit was vriendelijk maar gedecideerd. Met Dit je wist ook waar je aan toe was, ‘ja is ja en nee is nee’.

Ook na haar wethouderschap was Dit voor vele Boskopers een praatpaal. Menigeen is voor een goed gesprek ontvangen en ging met een welgemeend advies naar huis. Met haar overlijden verliest de gemeenschap Boskoop een van haar bekende en gewaardeerde burgers die jarenlang bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft gedragen.

Wij zijn Dit bijzonder dankbaar voor al hetgeen zij voor het CDA en voor onze gemeenschap heeft betekend. Haar nabestaanden wensen wij veel sterkte bij het verwerken van hun verlies.

CDA Alphen aan den Rijn
Han de Jager, Wethouder
Marly de Blaeij, Voorzitter

Nieuwbouw in Alphen?

Het CDA wedt op meerdere paarden voor woningbouw in Alphen aan den Rijn. “We kunnen maar beter slim omgaan met de nieuwe situatie”. Wij spraken met Jeroen van Gool, raadslid van het CDA, over de woningbouw besluiten van de provincie Zuid-Holland.

De provincie zet een streep door woningbouw in het zuidelijke deel van de Gnephoek en de Noordrand. van Alphen. Dat is jammer, maar geen reden om bij de pakken neer te zitten.  Het CDA heeft de laatste jaren steeds aangegeven op meerdere paarden te willen wedden en ook bedrijventerreinen zoals het gebied tussen de Rijnhaven en Hoorn-West op termijn te laten veranderen tot woningbouwlocatie. 

“Wat het CDA betreft zien wij in deze gebieden volop kansen om mooie combinaties van wonen en werken te maken. Zo springt Alphen in op de kansen die zich voordoen!”, aldus Van Gool, “die moeten we niet laten liggen”.

In januari van 2019 stelde het CDA voor om braak staande terreinen en vrijkomende bedrijfshallen in Hoorn – West te benutten voor woningbouw (link). Door wonen en werken te combineren en meer kennisintensieve ondernemingen met slimme kantoorlocaties naar Alphen te halen dienen we ook de werkgelegenheid in onze gemeente. Met dit soort ideeën, die goed te realiseren zijn, zet het CDA in op win-win-situaties. 

Als jij zorgt, pas ik op.

Heb jij hulp nodig? Of wil je helpen? Als jij zorgt, pas ik op. Als u de deur niet uit kunt, haal ik de boodschappen. Meld je aan als helper of als u hulp nodig hebt, bij www.alsjijzorgtpasikop.nl

Het zijn zware tijden waar we met elkaar in zitten en gelukkig ontstaan er ook hele mooie initiatieven om elkaar te helpen. Diverse initiatieven zijn inmiddels samengevoegd met de landelijke actie www.coronahelpers.nl

Via deze site worden vraag en aanbod op een veilige manier aan elkaar gekoppeld. Het CDA Alphen is als mede-initiatiefnemer trots op de vele vrijwilligers die zich hebben aangemeld om hulp te bieden en zo ons steentje bij te kunnen dragen. Dank jullie wel!

Woont u in Aarlanderveen, Alphen aan den Rijn, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude, Koudekerk of Zwammerdam én zit u niet op sociale media, maar heeft u wel hulp nodig? Dan helpen we u graag verder! 

Mail naar: bestuur@cda-alphenaandenrijn.nl of bel: 06-301354234

Zelfstandig wonen op leeftijd.

Langer zelfstandig ouder worden: het kan wel!

In het AD van 27 februari spreekt o.a. Dennis Captein zijn zorgen uit over de haalbaarheid van de zorg voor ouderen: ‘Voor velen is thuis wonen onmogelijk’. Wethouder Han de Jager spreekt zich uit. “Thuis wonen kan, maar zoals met veel zaken het gaat niet vanzelf. Het moment waarop je nog wel wil maar het niet echt meer kan is vaak duidelijk, maar soms ook heel erg lastig te bepalen. In de commissie ‘Toekomst Zorg thuiswonende ouderen’ van Wouter Bos heb ik er veel over gesproken en hebben we een advies uitgebracht.”

Oud en zelfstandig in 2030: een reisadvies

Om de haalbaarheid van langer zelfstandig (thuis) wonen wél mogelijk te maken heeft de commissie ‘Toekomst Zorg thuiswonende ouderen’ van Wouter Bos een advies uitgebracht. Dit advies bevat zo’n 35 belangrijke aandachtspunten, genoeg dus om bij stil te staan als ‘voorwaarden’ voor waardig zelfstandig te kunnen wonen. (www.rijksoverheid.nl/tzto ).  Met de adviezen van de commissie Bos wordt vanuit het model van positieve gezondheid geredeneerd: met het stijgen van de leeftijd zullen ouderen nog vaker volop in het leven kunnen staan, kunnen mensen het vermogen ontwikkelen om zich aan te passen aan wat niet meer zo makkelijk gaat en dat ook als je ouder bent. Er is ook veel voor te zeggen om mensen langer zelfstandig (thuis) te laten wonen. Mensen worden ouder, mensen zijn vaker hoger opgeleid en bezitten ook vaker een koophuis. En mensen willen gewoon ook graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Is zelf kunnen beslissen niet een wens die wij allemaal zo lang mogelijk koesteren?!

We worden ouder 

Vooral na het 75ste jaar (in onze gemeente zal het aantal 75-jarigen de komende jaren fors stijgen!) gaat dat langer zelfstandig steeds vaker niet meer vanzelf. De kans op problemen met de gezondheid neemt toe evenals de afhankelijkheid van een omgeving die zelf ook aan veranderingen onderhevig is. Vanuit de gemeentelijke zorgplicht (Wmo) hebben wij voor deze groep ouder wordende mensen een belangrijke verantwoordelijkheid. Vandaar ook dat we in de gemeente Alphen aan den Rijn werken met een zgn. ‘Uitvoeringsplan Senioren’, waar op wijkniveau is vastgelegd wat nodig is om de positie van onze ouderen en hun omgeving te versterken en te ondersteunen. En waar ouderen worden gestimuleerd zelf de regie in handen te houden die hun zelfstandigheid ten goede komt! Waar het niet (goed) lukt, mag van alle partijen extra inspanningen worden gevraagd om noodzakelijk maatwerk te leveren. Doen wat nodig is, is het uitgangspunt.

Zijn we er dan al?  

Volgens de commissie Bos -ondanks vele initiatieven in het land- dus nog niet. Veel zal afhangen van de kwaliteit van de ‘cirkel van zorg en ondersteuning’ die nodig is om langere zelfstandigheid mogelijk te maken. Dan zijn ook korte lijnen van belang tussen bijvoorbeeld de huisarts, praktijkondersteuners, Wmo consulenten en wijkverpleging.  Maatwerk -ook in wonen- zal nodig zijn! Veel zal ook afhangen van de oudere zelf: lukt het mensen om de eigen regie te behouden, gebruik te maken van moderne voorzieningen, om te gaan met ongemakken maar toch ook zoveel mogelijk nog deel te nemen aan de samenleving? En lukt het ook de mantelzorgers op wie een groot beroep wordt gedaan?  Onderzoek geeft aan dat veel mensen langer gezonder blijven, zodat ouderen ouderen kunnen helpen. Maar de mantelzorgers zijn van groot belang om te volgen en te blijven ondersteunen!

Tenslotte

Met het rapport ‘De juiste Zorg op de juiste Plek’ wordt een lans gebroken voor samenhangende zorg. De uitdaging is om aan te sluiten bij de behoefte van mensen, geen langs elkaar werkende professionals, minder in hokjes denken en werken. Zorg en ondersteuning die moeten worden geleverd mét en voor mensen. Zorg die zoveel waarde heeft dat een onderscheid in eerste, tweede en derde lijn niet nodig is en meer resultaat heeft. 

“Tezamen met collega Van As (wethouder Wonen) werk ik aan het mogelijk maken van meer voorzieningen voor zelfstandig wonen op wijkniveau. Daarvoor voeren wij gesprekken met zorgkantoor, zorgverzekeraar, zorguitvoerders en corporaties. Nog in déze collegeperiode verwacht ik daarvan mooie resultaten.”

Han de Jager,

CDA- wethouder sociaal domein