CDA betoog Begrotingsraad 2020

Voorzitter,

[Corona]
2020 gaat de geschiedenis in als het jaar van de Coronapandemie. Een jaar van lief en leed, van zorgen voor elkaar en met grote aanpassingen voor ons allen, zeker als het om de sociale afstand gaat. Ons respect en medeleven gaat uit naar de mensen die dierbaren hebben verloren, die nog steeds ziek zijn, die hun bedrijf hebben moeten sluiten, die hun baan verloren en die zich een slag in de rondte werken, met name in de zorg. Maar ook respect voor onze gemeenteambtenaren, de burgemeester en wethouders die alles op alles hebben gezet om onze economie en samenleving te ondersteunen.

[CDA blij met sluitende begroting]
Alles rond dit virus heeft een enorme impact op ons leven èn raakt iedere inwoner van Nederland. We zijn er helaas nog niet vanaf. De realiteit is wel, dat het raadsvoorstel voor de programmabegroting 2021 voorligt, welke het CDA  van plan is goed te keuren. Deze is gedegen en structureel sluitend – waarin te zien is dat de gemeente Alphen aan den Rijn haar financiën op orde heeft. Iets waar we best wel trots op mogen zijn, want vele gemeenten om ons heen redden dat niet! Ook zien wij dat leesbaarheid steeds beter aansluit, bij wat wij beoogden met onze motie Transparant begroten en verantwoorden. Complimenten daarvoor!

[CDA wil een herstelplan]
Wat nog niet in deze programmabegroting is meegenomen, zijn de noodzakelijke investeringen die we zullen moeten doen, om ervoor te zorgen dat de bedrijven en organisaties overeind blijven. Daarom hebben we samen met Nieuw Elan en GroenLinks de motie opgesteld: ‘Tref voorzieningen tweede golf financiële compensatie corona’, die het college oproept geld vrij te spelen om de economie draaiende te houden en ons hierover met de najaarsnota te informeren. Wij zien dit als een eerste stap naar een herstelplan. Graag horen we van het college hoe zij over dit herstelplan voor de economie denkt.

[CDA vraagt helder te communiceren]
Communicatie is een speerpunt, waar we als CDA regelmatig aandacht voor vragen. Juist nu is goede communicatie van groot belang!
Bij diverse renovaties van wijken en straten zou van buiten- naar- binnen inspraak met inwoners plaatsvinden. Gewekte verwachtingen zijn helaas niet altijd goed gemanaged. Tijdens de behandeling van de kadernota, heb ik aangegeven dat het CDA graag over het communicatiebeleid in gesprek wil. Helaas staat dit nog niet op de agenda, daarom, om ons verzoek kracht bij te zetten, hebben wij de motie ‘Communicatie is luisteren om te begrijpen’ opgesteld en horen we graag van wethouder Schotanus wanneer hij zijn aangepast communicatieplan met ons wil bespreken.
Ook zijn participatietrajecten gestart, zoals met het bomenpanel en dan blijkt dat hun advies voor budget voor beschermwaardige bomen niet in de begroting is opgenomen. Zij zijn zwaar teleurgesteld. Hoe kan dat nu vragen wij wethouder Schotanus?

[CDA ziet kansen voor werken en wonen]
Totdat er werkelijk sprake kan zijn van een herstelplan, zal de coronacrisis stevig drukken op onze financiën en het einde is nog niet in zicht. Sport, cultuur, de horeca, Castellum zorgen voor kosten, maar geen opbrengsten. Helaas zien wij ook dat de grondexploitatie voor bedrijventerreinen nog te weinig opbrengt. Toen het economisch voor de wind ging raakten wij braakliggende bedrijventerrein niet kwijt, maar nu er een economische crisis aanstaande is, maken wij ons hier nog meer zorgen om. Ook de antwoorden op de technische vragen geven hier geen helderheid in. Kan de wethouder aangeven hoe hij dit ziet? Juist ook omdat het CDA daar kansen ziet voor combinaties van werken en wonen.

[CDA staat op tegen huiselijk geweld]
Ouders werken dagenlang thuis achter een beeldscherm of zitten juist zonder werk thuis. Met het wegvallen van vertier of afleiding buiten de deur, ontstaat er spanning achter de deur. Het CDA maakt zich daar ernstige zorgen over. Terwijl gezinsleden boven op elkaars lip zitten, bouwen irritaties en spanningen zich op. Het aantal meldingen van huiselijk geweld blijft echter onder de maat. Betrokken instanties missen signalen, doordat zij nu zelf ook niet meer op pad kunnen. Daarom hebben we de motie ‘Aandacht voor geweld in de relationele sfeer’ opgesteld, die door vele partijen ondertekend is en die wethouder de Jager oproept om te onderzoeken hoe o.a. de GDD, Go!, huisartsen en scholen nu te werk gaan. Graag zijn reactie hierop.

[CDA wil aandacht voor jongeren]
Jongeren kunnen niet meer sporten of stappen en gaan hangen op straat. De verveling slaat toe en maakt baldadig.De motie van de SP met de vraag voor meer jongerenwerkers op straat lijkt ons dan ook erg logisch, immers in gesprek gaan met jongeren is beter dan hen af te straffen voor overlast. We zijn benieuwd naar de reactie van wethouder Schotanus daarover.
We roemen het niveau en kwaliteit van onze dienstverlening. Zeker op het gebied van schuldenaanpak doen we het bijzonder goed. Het is een compliment aan wethouder de Jager en zijn team als zelfs de koningin wilt weten hoe onze aanpak Schoonschip werkt!
Op het gebied van schulden hebben we nog steeds zorgen over de afhandeling met de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire, kan de wethouder daar iets over melden?

Voorzitter,
Ik rond af. Ik zou nog veel meer in willen gaan op onderwerpen die zeker belangrijk zijn, maar vanavond door mij niet zijn aangetipt. Gelukkig komen er nog meer momenten om met elkaar in debat te gaan.

Tot zover mijn inbreng namens het CDA in de eerste termijn.

Marjon Verkleij, fractievoorzitter CDA, 29 okt 2020