De belastingverordeningen 2019

De aanpassing van de belastingverordeningen en tarieven vindt jaarlijks plaats na vaststelling van de gemeentebegroting. In ons coalitieakkoord hebben we als uitgangspunt vastgesteld dat het financiële beleid gericht is op het blijvend gezond houden van de gemeentelijke begroting en het beheersen van de lasten- druk voor onze inwoners. Dit gaat dan over de hoogte van de onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Bij dit agendapunt diende D66 een motie in om de OZB verlagen voor sportverenigingen, buurthuizen en andere algemeen nut beogende instellingen. Echter tijdens de commissievergadering had het CDA bij monde van commissielid Henk Oostdam al aandacht gevraagd voor dit onderwerp. in de Tweede Kamer is namelijk een amendement aangenomen die deze verlaging mogelijk maakt. De Eerste Kamer moest nog een besluit nemen over dit amendement. Wethouder van Velzen heeft toen aangegeven deze maatregel mee te nemen op het moment dat de Eerste Kamer instemt. Als CDA fractie hebben wij in de raadsvergadering aangegeven tegen de motie te zijn; enerzijds omdat er al een toezegging van de wethouder lag en anderzijds omdat de Eerste Kamer nog moest besluiten. Afgesproken is dat zodra de wetswijziging een feit is, de voor en nadelen van deze optie inzichtelijk worden gemaakt. Dit gaat in overleg met de auditcommissie en de sportverenigingen, e.a. De CDA fractie heeft ingestemd met de nieuwe belastingverordeningen.

Rioolheffing
Voorgaande jaren heeft de CDA fractie, bij monde van raadslid Joost van Beek, zich hard gemaakt voor aanpassing van de wijze waarop de rioolheffing werd gebaseerd bij agrarische bedrijven. Daar is in 2017 een raadsbesluit over genomen. Agrariërs konden bezwaar maken als zij konden aantonen dat hun bedrijf geen gebruik maakte van het gemeentelijke riool en er splitsing van de percelen mogelijk was. Voor de verwerking van de bezwaren heeft de gemeente tot het einde van december nodig gehad. Uiteindelijk ontvingen de bezwaarmakers een besluit in de laatste week van het jaar. Mooi resultaat van samenwerking met een maatschappelijke organisatie.