Video woningbouw

In de onderstaande video verduidelijkt raadslid Jeroen van Gool de visie van het CDA Alphen aan den rijn op het gebied van de mogelijke woningbouwlocatie Hoorn West.
Volg het CDA Alphen aan den Rijn ook op Twitter (https://twitter.com/AlphenCDA) en Facebook (https://www.facebook.com/pg/cdaalphen/posts/) om op de hoogte te blijven.


Woningbouw in de gemeente Alphen aan den Rijn

Het CDA Alphen aan den Rijn hecht veel waarde aan het ‘groene plattelandskarakter’ van onze gemeente. Wij willen daarom alleen ‘bouwen’ om te kunnen voorzien in de behoefte van onze eigen inwoners. De kerngedachte achter het bouwen in de gemeente moet volgens het CDA daarom ‘bereikbaarheid en leefbaarheid’ zijn. In het analyserapport van de gemeente wordt gesproken over het verduurzamen van de landbouw en een klimaat bestendige inrichting van het Groene Hart. Voor het CDA is het van belang dat dit in samenspraak met agrariërs en siertelers gebeurt. Graag wil de CDA fractie van de wethouder weten of er onder deze doelgroep voldoende draagvlak is en of zij hier nadrukkelijk bij worden betrokken.

(Bron: Studio Alphen, https://www.studioalphen.nl/nieuws/alphen-gaat-woningen-bouwen-in-gnephoek-noordrand-of-oude-rijnzone)

Noordrand I heeft volgens het CDA een gunstige ligging en is daarmee een kansrijke locatie.
-Bouwen in de Gnephoek betekent voor het CDA ‘niet meer dan afgesproken in het coalitieakkoord’. De gemeente heeft nu een ruimer gebied onderzocht dan dat beschreven is in het coalitieakkoord.
-Voor Zuid- en Noordeinderpolder willen wij de wethouder mee geven dat er in deze polder nog toekomstbestendige landbouw mogelijk is.
-Het CDA vindt locatie De Hoorn en de Oude Rijnzone prachtig aansluiten aan de lintbebouwing van De Hoorn en richting Hazerswoude-Rijndijk, met prima ontsluitingsmogelijkheden en betrekkelijk dichtbij de Baronie. Hier kunnen bovendien meer kennisintensieve kantoorlocaties komen. Dit zou de economie van de gemeente een boost kunnen geven.
-In Boskoop mogen wat het CDA betreft de mogelijkheden aan de oostkant beter benut worden, maar dit mag niet ten koste gaan van de groeimogelijkheden van de overige kernen binnen de gemeente.

Ook in het Algemeen Dagblad was afgelopen week onze visie op woningbouw in de gemeente terug te lezen. Hierin kwam onder andere CDA-raadslid Jeroen van Gool aan het woord.

(Bron: Algemeen Dagblad)

De belastingverordeningen 2019

De aanpassing van de belastingverordeningen en tarieven vindt jaarlijks plaats na vaststelling van de gemeentebegroting. In ons coalitieakkoord hebben we als uitgangspunt vastgesteld dat het financiële beleid gericht is op het blijvend gezond houden van de gemeentelijke begroting en het beheersen van de lasten- druk voor onze inwoners. Dit gaat dan over de hoogte van de onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Bij dit agendapunt diende D66 een motie in om de OZB verlagen voor sportverenigingen, buurthuizen en andere algemeen nut beogende instellingen. Echter tijdens de commissievergadering had het CDA bij monde van commissielid Henk Oostdam al aandacht gevraagd voor dit onderwerp. in de Tweede Kamer is namelijk een amendement aangenomen die deze verlaging mogelijk maakt. De Eerste Kamer moest nog een besluit nemen over dit amendement. Wethouder van Velzen heeft toen aangegeven deze maatregel mee te nemen op het moment dat de Eerste Kamer instemt. Als CDA fractie hebben wij in de raadsvergadering aangegeven tegen de motie te zijn; enerzijds omdat er al een toezegging van de wethouder lag en anderzijds omdat de Eerste Kamer nog moest besluiten. Afgesproken is dat zodra de wetswijziging een feit is, de voor en nadelen van deze optie inzichtelijk worden gemaakt. Dit gaat in overleg met de auditcommissie en de sportverenigingen, e.a. De CDA fractie heeft ingestemd met de nieuwe belastingverordeningen.

Rioolheffing
Voorgaande jaren heeft de CDA fractie, bij monde van raadslid Joost van Beek, zich hard gemaakt voor aanpassing van de wijze waarop de rioolheffing werd gebaseerd bij agrarische bedrijven. Daar is in 2017 een raadsbesluit over genomen. Agrariërs konden bezwaar maken als zij konden aantonen dat hun bedrijf geen gebruik maakte van het gemeentelijke riool en er splitsing van de percelen mogelijk was. Voor de verwerking van de bezwaren heeft de gemeente tot het einde van december nodig gehad. Uiteindelijk ontvingen de bezwaarmakers een besluit in de laatste week van het jaar. Mooi resultaat van samenwerking met een maatschappelijke organisatie.