Najaarsrapportage

Op donderdag 13 december stond de najaarsrapportage geagendeerd. Bij de kadernota en de begroting had het CDA al aangegeven dat de planning en control cyclus van de gemeente voor verbetering vatbaar is. Omdat deze najaarsrapportage teruggrijpt op de vorige rapportages snappen wij dat er momenteel nog geen verandering is gekomen in de aanpassing van de indicatoren. Toch blijft ook deze najaarsrapportage een bevestiging dat dit anders kan en moet. Het CDA ziet, bij monde van woordvoerder Jeroen van Gool, reikhalzend uit naar de uitvoering en resultaten van de breed aangenomen motie Transparant Begroten en Verantwoorden en wenst de auditcommissie en de wethouder daarbij veel succes en wijsheid. 

Tijdens de raadsvergadering gaf Van Gool aan dat de financiële tegenvaller in het sociaal domein is al langer bekend is en niet alleen geldt voor Alphen. Als wij onze situatie vergelijken met andere gemeenten, dan komen wij er nog redelijk netjes vanaf. Zeker tegen de achtergrond dat wij bij de top 11 procent gemeenten horen met het hoogste jeugdgebruik. De extra kosten zijn dan ook geen overschrijding of tekort, maar een investering in een overgangsperiode om te voorkomen dat jeugd buiten de boot valt. Dat moet ook gelden voor onderwijs, vandaar dat de CDA fractie de motie van de SP heeft ondersteund.

Het in de begroting 2019-2022 geschetste beeld van de financiële positie, wordt door de uitkomsten van de Septembercirculaire 2018 niet verstoord, zo stelt het college. Dat is een geruststellende gedachte. Maar toch had de CDA fractie nog een vraag aan de wethouder; of dit beeld overeind blijft met de recent verschenen decembercirculaire, waarin door onderuitputting bij het Rijk het Gemeentefonds met nog eens 100 miljoen euro wordt gekort? Deze extra korting zou voornamelijk voelbaar zijn in de zorg. Wij vroegen de wethouder of bekend is welke effecten dit voor Alphen heeft? Wethouder Kees van Velzen gaf aan dat dit mogelijk wel nadelige consequenties kan hebben, maar dat er wel naar te handelen is. Dit bevestigd al te meer dat wij ondanks de wens ‘een groene stad met lef’ te zijn, nadrukkelijk moeten letten op de kleintjes. 

– Door Jeroen van Gool