Castellum

Afgelopen raadsvergadering heeft de CDA-fractie ingestemd met het beschikbaar stellen van 1 miljoen euro voor noodzakelijk onderhoud aan het gebouw van Castellum. Het geld is nodig voor onderhoud aan de pui, aanpassen wifi-installatie en vervanging van de theaterstoelen in de theaterzaal. Als eigenaar van het gebouw is de gemeente daar verantwoordelijk voor.

In januari dit jaar heeft de gemeenteraad het college de opdracht gegeven het Meer Jaren Onderhoud Programma (MJOP) aan te passen, daarbij ook het onderhoud van het gebouw en vervanging van de inboedel mee te nemen, en de financiële consequenties daarvan nog in 2018 aan de raad voor te leggen. Dat voorstel lag dan nu ter bespreking voor. In de commissiebehandeling is uitgebreid stil gestaan bij het feit, dat het onderhoud los staat van de verbouwing van Castellum naar ‘scenario 2: meer dan een theater’. Onze CDA-wethouder van Velzen heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om dit scenario uit te werken.

Het onderhoud wat nu nodig moet gebeuren, heeft geen consequenties voor aanpassingen aan de functie van het gebouw. In onze inbreng stonden we stil bij het feit dat de exploitatie afgelopen jaren dermate laag was, dat er geen winst is gemaakt, van waaruit dit onderhoud kan worden bekostigd en dus als gevolg wij nu het extra geld moeten neerleggen. We hopen vanaf nu dan het achterstallig onderhoud te hebben opgelost en verwachten dat de wethouder voor volgend jaar met een nieuw -financieel kloppend- onderhoudsplan komt.

Wat betreft de aansturing van het theater heeft het CDA gevraagd om de raad mee te nemen hoe we dat in de toekomst vorm gaan geven. Het college heeft voor dit moment gekozen om geen nieuwe Raad van Commissarissen te benoemen (de huidige commissarissen hebben aangegeven te stoppen), dat begrijpen we. Maar zo gauw scenario 2 is uitgewerkt, moet daar wel een passend bestuur bij komen.   

– Door fractievoorzitter Marjon Verkleij