Algemene Beschouwingen (01-11-2018) – Begroting 2019

– Uitgesproken door fractievoorzitter Marjon Verkleij:

Geachte voorzitter en vergadering,

Het gaat goed in Nederland! En het gaat goed in onze mooie gemeente! Daar mogen wij trots op zijn. Hoewel de economie aantrekt, de werkgelegenheid toeneemt en er volop wordt gebouwd, zullen we hard aan de slag moeten om dat zo te houden.
De CDA-fractie staat voor rentmeesterschap en is een voorstander van zorgvuldige besteding van ons publieke geld. Er ligt een sluitende begroting voor waar wij tevreden mee zijn. Er zullen nog risico’s op ons afkomen en wij moeten keuzes maken in wat wij doen met de uitkomsten van de onderzoeken uit het coalitieakkoord.
Keuzes maken geldt ook voor ons als raad. Hoe stellen wij ons op? Zijn we voor of tegen? Denken wij in oppositie of coalitie? Werken we aan vertrouwen en respect of denken we alleen aan ons zelf? Het CDA is een verbindende middenpartij en daarom willen wij met elkaar bouwen aan een mooier en gelukkiger Alphen aan den Rijn.
Graag willen wij bij deze eerste begroting de nadruk leggen op een aantal thema’s waaraan wij willen bouwen: Eenheid, Woon- en werkgelegenheid, Veiligheid en Leefbaarheid. Ik licht ze nader toe:

Ten eerste: Het CDA wil samen bouwen aan eenheid.
Wij willen zoeken naar gemeenschappelijke belangen!
We willen met inwoners, ondernemers, ambtenaren en de raad samen werken aan de gemeente – van buiten naar binnen -. Dan is het jammer dat er alléén de coalitie vóór de Kadernota instemde en het wantrouwen lijkt toe te nemen, wat we vertaald zien in dichtgetimmerde controletorens. Dat moet en kan anders. Om die reden hebben wij een motie opgesteld met als doel een transparante en toegankelijke manier van begroten en verantwoorden. Dit geheel in lijn met de in juli breed aangenomen motie over “sturen op hoofdlijnen”. We willen juist wendbaar en flexibel zijn om snel en creatief te kunnen reageren op veranderende omstandigheden en de wensen uit de samenleving. Een Chinese wijsgeer zei eens: “Wie boven de verschillen uitstijgt, ziet de eenheid en leeft ernaar.”

Ten tweede: Het CDA wil samen bouwen aan voldoende woon- en werkgelegenheid.
We willen woningen voor onze jongeren, starters, mensen met een kleine beurs, gezinnen en ouderen!
De woningmarkt staat echter onder druk. Vooral de wachtlijst voor sociale huur is lang. Het CDA ziet dat dit college samen andere betrokken partijen er veel aan doet om straks te komen tot een breed gedragen woonvisie. Wij roepen wij het college op om bij de ontwikkelingen rekening te houden met infrastructurele uitdagingen. Daarom eerst nadenken over ontsluitingswegen, dan pas starten met het bouwen van huizen. Verkeersknelpunten zoals in Boskoop, Hazerswoude-Dorp en Kerk & Zanen, mogen gewoon niet meer voorkomen.
Mensen willen graag in onze gemeente wonen, maar werk is minstens zo belangrijk. In onze gemeente vormen de kleine ondernemers en familiebedrijven het kloppend hart van onze economie met werk voor duizenden inwoners. Het MKB heeft het moeilijk gehad in de crisis, maar klimt nu weer uit het dal. Om adequaat in te kunnen gaan op structurele veranderingen in de economie hebben vooral kleinere bedrijven niet de tijd en expertise om op tijd op deze veranderingen te reageren en er wat mee te doen. Wat gaat het college doen om het MKB sterker, efficiënter en productiever te maken?

Ten derde: Het CDA wil samen bouwen aan een veilige en leefbare gemeente.
Een betrouwbare en dienstbare overheid, waarin welzijn en respect voorop staat!
Waar samenwerking is tussen inwoners en professionals. Waar de juiste zorg voorhanden is en eenzaamheid en uitsluiting niet meer spelen. Om deze doelen te bereiken, is in deze begroting geld voor vrijgemaakt. We zien dat het college blijft zoeken naar mogelijkheden om iedereen te laten meedoen: van het vinden van passend werk door Rijnvicus tot het voorkomen van eenzaamheid zoals de inzet van de TOM in de buurt en onlangs de samenwerking met het ANBW-automaatje.
Het CDA deelt de ambitie van het college om de veiligste 100.000+ gemeente te blijven. Dit pleit voor een integrale aanpak op alle domeinen. Wonen, werk, zorg, voorzieningen en sociale cohesie spelen een grote rol in de ervaren veiligheid. Waar wij – en met ons veel inwoners – ons zorgen om maken is dat respect voor elkaar steeds minder normaal lijkt te zijn. Steeds vaker worden lontjes korter wanneer mensen elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Dat moeten we niet willen! Het CDA stelt voor om volgende week tijdens de Week van Respect een verbetering in gang te zetten. Is de raad bereid hieraan mee te doen? En hoe ziet het college veiligheid en leefbaarheid als rode draad in haar programma’s?

Tot zover de thema’s die wij uit de begroting lichten. De verwerking hiervan zien we graag terug in de Kadernota 2020!

Alleen samen, met college, raad, ondernemers en inwoners bouwen wij aan een Groene stad met Lef. Zoals ik mijn betoog begon: het gaat goed in onze gemeente en nu hard aan de slag om dat zo te houden!