Tienercentrum

Tijdens de raadsvergadering van 1 november jongstleden is er een discussie ontstaan over de huisvesting van tienercentrum Max. Deze discussie ging mede over de verhuizing van het tienercentrum naar een andere locatie binnen de gemeente.

Wat voor de CDA-fractie in deze discussie als belangrijke factoren meewegen is dat er een voorziening moet blijven binnen de gemeente waar jongeren onder de 18 jaar een eigen ontmoetingsruimte hebben. De daar geleverde activiteiten moeten bovendien door professionele en gemotiveerde mensen uitgevoerd blijven worden. De CDA-fractie heeft van het college begrepen dat er binnen onze gemeente nog gemeentelijk vastgoed is waar ruimte is of gerealiseerd kan worden om de activiteiten voor jongeren voort te zetten.  Gezien deze feiten is het voor ons op dit moment niet wenselijk dat er nieuwbouw gerealiseerd moet worden voor een jongerencentrum of dat de haalbaarheid hiervan wordt onderzocht.

Als CDA-fractie hebben wij dan ook positief gereageerd op de toezegging van wethouder De Jager dat hij in gesprek blijft met Stichting Max om te kijken welke mogelijkheden er zijn om een accommodatie voor activiteiten van jongeren binnen onze gemeente te behouden. En dat daarbij ook gekeken wordt naar een structurele oplossing, mogelijk in een gedeelde visie met andere maatschappelijke partners.

– Door woordvoerder Mark Vermeulen

Integraal Veiligheidsbeleidplan

Het CDA deelt de ambitie van het college om de veiligste 100.000+ gemeente te blijven. Het is de taak van de gemeente en de politie op te treden tegen geweld, overlast en onbeschoft gedrag. Ook met elkaar, als inwoners, kunnen wij werken aan respect, veiligheid en leefbaarheid. Het CDA gelooft in een samenleving waarin mensen rekening met elkaar houden. Korte lontjes en hufterigheid mag niet het nieuwe normaal zijn. Wij wensen dan ook van harte toe dat ‘houding en gedrag’ een rol spelen in het gemeentelijk beleid.

Eerder hebben wij al aangegeven ons te herkennen in de thema’s benoemd in het plan. Met de veiligheidsanalyse in de hand stellen wij nog wel een aantal vragen.

  1. Op het veiligheidsveld ‘integriteit en veiligheid’ zijn polarisatie en radicalisering niet uitgewerkt. Waarom is dit het geval? In het VNG kernbeleid veiligheid zijn bij dit thema ook andere analyse suggesties gedaan: 1. Veilige publieke taak, 2. informatieveiligheid en 3. ambtelijke en bestuurlijke integriteit. Waarom is dat in deze veiligheidsanalyse niet meegenomen?
  2. Het doet ons goed te zien dat in de Veiligheidsvisie ook wonen en werk worden betrokken en veiligheid daarmee een rode draad is door het gemeentelijke beleid. Daarbij willen wij wel opmerken dat een dergelijke integrale benadering niet ten koste moet gaan van alles. Zorgverleners moeten bijvoorbeeld niet de opsporing of handhaving ingetrokken worden. Deelt de portefeuillehouder deze opvatting?
  3. De ervaren sociale overlast stijgt in bijna alle kernen. Inmiddels ervaart meer dan een derde van al onze inwoners veel overlast. De Hoge en Lage Zijde spannen daarin de kroon, meer dan de helft van de mensen ervaart daar overlast. Graag horen wij van de portefeuillehouder hoe hier werk van gemaakt wordt.
  4. Ook op andere fronten zien wij een zorgwekkende ontwikkeling. Denk aan mishandeling, hardrijders, grofvuildumpingen en de toename van georganiseerde criminaliteit. Voor al deze zaken verwachten wij dat de politie, boa’s en andere hulpverleners de handen vol hebben en goed werk leveren. Het is mooi dat de politie meer capaciteit krijgt, maar is het genoeg? Genoeg om naast het afhandelen van meldingen ook toe te komen aan toezichthoudende en preventieve taken? Genoeg in relatie tot wat onze buurgemeenten krijgen? Onze belangrijkste vraag aan de portefeuillehouder: is het genoeg?

– Door Jeroen van Gool en Henk Oostdam

Algemene ledenvergadering maandag 17 december 2018

Thema café woningbouw en kerstborrel

Beste leden,

De komende periode is ‘woningbouw’ een centraal thema op de politieke agenda.

De gemeente organiseert op donderdag 15 november om 20.00 uur een informatiemarkt in het gemeentehuis. Het onderwerp “toekomst perspectief, landschap en stad/woningbouwlocaties” zal hier uitgebreid besproken worden en u bent hier van harte welkom. Deze informatiemarkt is ter voorbereiding op de raadscommissie ‘ruimte en economie’ in januari.

Voordat dit onderwerp behandeld wordt in de commissies nodigt het  CDA Alphen aan den Rijn u uit om samen met de fractieleden van gedachten te wisselen over wonen, woningbouw en woonlocaties. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 17 december om 20.00 uur, locatie: Parkvila, Cornelis Geellaan 2, Alphen aan den Rijn.

Na afloop wordt er een kerstborrel gehouden waarbij het gesprek met de fractie en het bestuur, onder het genot van een drankje, voortgezet kan worden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur en Fractie CDA Alphen aan den Rijn

Algemene Beschouwingen (01-11-2018) – Begroting 2019

– Uitgesproken door fractievoorzitter Marjon Verkleij:

Geachte voorzitter en vergadering,

Het gaat goed in Nederland! En het gaat goed in onze mooie gemeente! Daar mogen wij trots op zijn. Hoewel de economie aantrekt, de werkgelegenheid toeneemt en er volop wordt gebouwd, zullen we hard aan de slag moeten om dat zo te houden.
De CDA-fractie staat voor rentmeesterschap en is een voorstander van zorgvuldige besteding van ons publieke geld. Er ligt een sluitende begroting voor waar wij tevreden mee zijn. Er zullen nog risico’s op ons afkomen en wij moeten keuzes maken in wat wij doen met de uitkomsten van de onderzoeken uit het coalitieakkoord.
Keuzes maken geldt ook voor ons als raad. Hoe stellen wij ons op? Zijn we voor of tegen? Denken wij in oppositie of coalitie? Werken we aan vertrouwen en respect of denken we alleen aan ons zelf? Het CDA is een verbindende middenpartij en daarom willen wij met elkaar bouwen aan een mooier en gelukkiger Alphen aan den Rijn.
Graag willen wij bij deze eerste begroting de nadruk leggen op een aantal thema’s waaraan wij willen bouwen: Eenheid, Woon- en werkgelegenheid, Veiligheid en Leefbaarheid. Ik licht ze nader toe:

Ten eerste: Het CDA wil samen bouwen aan eenheid.
Wij willen zoeken naar gemeenschappelijke belangen!
We willen met inwoners, ondernemers, ambtenaren en de raad samen werken aan de gemeente – van buiten naar binnen -. Dan is het jammer dat er alléén de coalitie vóór de Kadernota instemde en het wantrouwen lijkt toe te nemen, wat we vertaald zien in dichtgetimmerde controletorens. Dat moet en kan anders. Om die reden hebben wij een motie opgesteld met als doel een transparante en toegankelijke manier van begroten en verantwoorden. Dit geheel in lijn met de in juli breed aangenomen motie over “sturen op hoofdlijnen”. We willen juist wendbaar en flexibel zijn om snel en creatief te kunnen reageren op veranderende omstandigheden en de wensen uit de samenleving. Een Chinese wijsgeer zei eens: “Wie boven de verschillen uitstijgt, ziet de eenheid en leeft ernaar.”

Ten tweede: Het CDA wil samen bouwen aan voldoende woon- en werkgelegenheid.
We willen woningen voor onze jongeren, starters, mensen met een kleine beurs, gezinnen en ouderen!
De woningmarkt staat echter onder druk. Vooral de wachtlijst voor sociale huur is lang. Het CDA ziet dat dit college samen andere betrokken partijen er veel aan doet om straks te komen tot een breed gedragen woonvisie. Wij roepen wij het college op om bij de ontwikkelingen rekening te houden met infrastructurele uitdagingen. Daarom eerst nadenken over ontsluitingswegen, dan pas starten met het bouwen van huizen. Verkeersknelpunten zoals in Boskoop, Hazerswoude-Dorp en Kerk & Zanen, mogen gewoon niet meer voorkomen.
Mensen willen graag in onze gemeente wonen, maar werk is minstens zo belangrijk. In onze gemeente vormen de kleine ondernemers en familiebedrijven het kloppend hart van onze economie met werk voor duizenden inwoners. Het MKB heeft het moeilijk gehad in de crisis, maar klimt nu weer uit het dal. Om adequaat in te kunnen gaan op structurele veranderingen in de economie hebben vooral kleinere bedrijven niet de tijd en expertise om op tijd op deze veranderingen te reageren en er wat mee te doen. Wat gaat het college doen om het MKB sterker, efficiënter en productiever te maken?

Ten derde: Het CDA wil samen bouwen aan een veilige en leefbare gemeente.
Een betrouwbare en dienstbare overheid, waarin welzijn en respect voorop staat!
Waar samenwerking is tussen inwoners en professionals. Waar de juiste zorg voorhanden is en eenzaamheid en uitsluiting niet meer spelen. Om deze doelen te bereiken, is in deze begroting geld voor vrijgemaakt. We zien dat het college blijft zoeken naar mogelijkheden om iedereen te laten meedoen: van het vinden van passend werk door Rijnvicus tot het voorkomen van eenzaamheid zoals de inzet van de TOM in de buurt en onlangs de samenwerking met het ANBW-automaatje.
Het CDA deelt de ambitie van het college om de veiligste 100.000+ gemeente te blijven. Dit pleit voor een integrale aanpak op alle domeinen. Wonen, werk, zorg, voorzieningen en sociale cohesie spelen een grote rol in de ervaren veiligheid. Waar wij – en met ons veel inwoners – ons zorgen om maken is dat respect voor elkaar steeds minder normaal lijkt te zijn. Steeds vaker worden lontjes korter wanneer mensen elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Dat moeten we niet willen! Het CDA stelt voor om volgende week tijdens de Week van Respect een verbetering in gang te zetten. Is de raad bereid hieraan mee te doen? En hoe ziet het college veiligheid en leefbaarheid als rode draad in haar programma’s?

Tot zover de thema’s die wij uit de begroting lichten. De verwerking hiervan zien we graag terug in de Kadernota 2020!

Alleen samen, met college, raad, ondernemers en inwoners bouwen wij aan een Groene stad met Lef. Zoals ik mijn betoog begon: het gaat goed in onze gemeente en nu hard aan de slag om dat zo te houden!

Week van Respect

Het CDA onderzoekt hoe respectvol de gemeente Alphen aan den Rijn is. Wij roepen alle inwoners op om mee te denken over hoe we in Alphen aan den Rijn respectvoller met elkaar kunnen omgaan. Uit onderzoek blijkt steeds weer dat mensen zich zorgen maken over de manier waarop we met elkaar omgaan. Zien we nog wel om naar elkaar en, voelen we ons nog wel gerespecteerd op straat? CDA Alphen aan den Rijn deelt deze zorgen en lanceert tijdens de Week van Respect van 5 tot 11 november het ‘Hoe respectvol is Alphen aan den Rijn?’ onderzoek op www.cda.nl/respect. In het onderzoek wordt onderzocht hoe mensen in onze gemeente vinden dat het met het respect gesteld is en wat er beter kan.

Door middel van gastlessen en andere activiteiten op scholen, sportclubs en in de wijk, draagt de organisatie van de Week van Respect bij aan een tolerante en respectvolle samenleving. Het CDA ondersteunt dit initiatief van harte, ook in Alphen aan den Rijn. Raadslid Jeroen van Gool zegt hierover: “Zet je in voor respect, want met elkaar maken we de samenleving mooier en beter”

De resultaten van de enquête zullen later bekend worden gemaakt.