Programma Algemene Ledenvergadering 24 oktober 2017

Op dinsdag 24 oktober vindt in het Dorpshuis de Juffrouw, Dorpsstraat 250, 2391 CK Hazerswoude-dorp de Algemene Ledenvergadering plaats, aanvang 19.30 uur.

De agenda is als volgt:
1 Opening en mededelingen
Voortgang totstandkoming Verkiezingsprogramma door Hans Demoed, voorzitter Programmateam.
2 Verslag vorige vergadering 26 september jl.
3 Waarom? Daarom CDA!
Een inleiding door de heer Bert Kruit over de meerwaarde van het CDA in de (lokale) politiek.
4 Verkiezing lijsttrekker
Het CDA Alphen aan den Rijn stelt de leden voor Marjon Verkleij-Lemmers (58) te verkiezen als lijsttrekker van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.
Marjon Verkleij is de huidige fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn. Zij voert daar als fractievoorzitter de grootste fractie in de Alphense raad aan. Marjon zit sinds 2010 in de gemeenteraad.. Ook bij de vorige verkiezingen, in 2013, was Marjon Verkleij lijsttrekker. Die verkiezingen stonden in het teken van de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude.
De leden wordt geadviseerd Marjon te benoemen tot lijsttrekker. Zij is enige kandidaat. De Adviescommissie Kandidaatstelling heeft unaniem en zonder enig voorbehoud een positief advies gebracht.
Tegenkandidaat
De leden hebben het recht een tegenkandidaat voor te dragen. Deze voordracht kan tot uiterlijk voor de aanvang van de Algemene Ledenvergadering worden ingediend bij het bestuur.
5 Toespraak door de gekozen lijsttrekker
6 Vaststelling Kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2018
De Adviescommissie Kandidaatstelling stelt de ALV voor de Advieslijst Kandidaten Gemeenteraadsverkiezingen 2018, zoals deze aan u is voorgelegd, vast te stellen.
De voorzitter van deze commissie, Han de Jager, licht de totstandkoming van de Advieslijst toe.
De leden hebben het recht de Advieslijst te wijzigen, met uitzondering van de lijsttrekker. Wijzigingen kunnen worden ingebracht tijdens de behandeling van dit onderwerp.
Wijziging van de lijst door nieuwe kandidaten voor te dragen is slechts mogelijk indien deze kandidaten zijn geplaatst op de Alfabetische groslijst. Personen buiten de groslijst kunnen niet meer worden voorgedragen.
Op grond van de Kieswet mag de Kandidatenlijst maximaal 50 kandidaten bevatten. Op de Advieslijst is het maximale aantal kandidaten opgenomen.
7 Benoeming bestuurslid
Het bestuur stelt voor de heer Peter Hoekstra te benoemen tot bestuurslid. Peter Hoekstra zal zich persoonlijk introduceren.
8 Afsluiting door de voorzitter Wim van Tuijl  om 22.15uur