GroenLinks en SGP steunen coalitie

De vier coalitiepartijen van CDA, Nieuw Elan, D66 en Christen Unie hebben overeenstemming bereikt met GroenLinks en SGP over steun voor de resterende 7 maanden van deze raadsperiode in Alphen aan den Rijn.
Nadat dinsdag 29 augustus jl. de VVD wethouder Tseard Hoekstra terugtrad en vervolgens de VVD- fractie uit de coalitie stapte, was er geen meerderheid meer in de raad voor de coalitie. De zes partijen vertegenwoordigen nu met 24 van de 39 zetels een ruime meerderheid.

Tijdens de ingelaste vergadering van woensdag 30 augustus werd al duidelijk dat vrijwel alle partijen wilden dat het resterende college deze raadsperiode zou afmaken. Voor de samenwerking met organisaties en bewoners is stabiliteit van bestuur en een betrouwbare overheid belangrijk. “We zijn tenslotte niet voor ons zelf bezig, maar voor de samenleving”, stellen de zes partijen.

GroenLinks en SGP toonden tijdens de vergadering van 30 augustus al aan bereid te zijn in gesprek te gaan om die gewenste stabiliteit en continuïteit te waarborgen, en hebben daarnaast ook rechtstreeks aan de coalitiepartijen hun steun aangeboden. Andere partijen gaven aan voorstellen op hun inhoud te zullen beoordelen. De zes partijen nodigen nadrukkelijk de anderen uit om te komen tot overleg over kwesties die dan aan de orde zijn.

De zes partijen hebben vorige week voor het eerst rond de tafel gezeten voor een verkenning. Het bestaande coalitieakkoord en de nog resterende uitvoeringsagenda waren daarbij het uitgangspunt. GroenLinks en SGP zijn daarbij gevraagd om hun wensen en bedenkingen voor de gevraagde steun kenbaar te maken. Toen bleek dat de partijen zich in deze agenda konden vinden, zijn specifiekere afspraken gemaakt.

Voor GroenLinks was het bijvoorbeeld relevant dat bij eventuele vervanging van de windmolens langs N11 (Spookverlaat) en realisatie van nieuwe windmolens gekeken wordt naar waar de gemeente faciliterend kan optreden om tenminste een gelijkwaardige energieopbrengst te garanderen. Ook over een maximale inspanning om geschikte locaties voor nieuwe zonneweides te benoemen en de latere opbrengsten daarvan ten gunste te laten komen van de samenleving, zijn afspraken gemaakt.

Voor SGP was onder andere het ‘financieel ruimte zoeken’ om de grafrechten niet (verder) te verhogen een belangrijk punt. SGP had verder al eerder aangegeven dichtbij de uitgangspunten van het coalitieakkoord te staan.

Op een rijdende trein stappen is voor beide partijen op sommige onderdelen natuurlijk ook lastig. Daarom is afgesproken dat de zogeheten eigenheid bij bepaalde vraagstukken, zoals bijvoorbeeld infrastructuur moet kunnen. Zo is bekend dat beide partijen geen voorstander zijn van de `Verlengde Bentwoudlaan’.

De gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd en als addendum toegevoegd aan het bestaande coalitieakkoord, waardoor de uitkomst van de overleggen voor iedereen zichtbaar is.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de fractievoorzitters van de zes partijen.