CDA aanspreekpunt voor Boskoop is Helma van der Louw

Door de gewijzigde samenstelling van de CDA fractie zullen onze portefeuilles enige wijzigingen krijgen. De belangen wat Boskoop betreft zijn en blijven in goede handen bij de CDA-fractie. Wij blijven ons onverminderd inzetten voor alle inwoners, bedrijven en instellingen in onze gemeente.

Voor de kern Boskoop is het directe aanspreekpunt binnen de CDA-fractie: Helma van der Louw. Helma neemt dit onderdeel uit de portefeuille van het vertrokken fractielid Peter Bontekoe over. Helma is te bereiken via hvanderlouw-vergeer@alphenaandenrijn.nl of mobiel via 06 28454955.

Gewijzigde samenstelling CDA Fractie

Peter Bontekoe heeft besloten de fractie van het CDA in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn met de start van het zomerreces te verlaten. Peter stelt zich niet meer herkiesbaar voor het CDA en ziet af van een plaats op de lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 voor deze partij.

Peter Bontekoe heeft te kennen gegeven dat hij onvoldoende voldoening heeft kunnen halen uit het dienen van de CDA-achterban in fractieverband en om die reden gaat hij nu als eenmansfractie verder.

De fractie heeft zich tot het uiterste ingespannen om Peter voor het CDA te behouden. Het is spijtig dat dit niet is gelukt. Peter heeft aangegeven zijn zetel niet beschikbaar te stellen aan de CDA-fractie. Het CDA betreurt deze stap.

Het CDA blijft zich onverminderd inzetten voor alle inwoners, bedrijven en instellingen in alle kernen van onze gemeente. Het CDA Alphen aan den Rijn dankt Peter voor zijn inzet voor het CDA in de afgelopen jaren. Het CDA  wenst hem het goede toe.

Procedure kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2018 gestart

Het bestuur is gestart met de werving en selectie van kandidaten voor het lidmaatschap van de nieuwe gemeenteraad van Alphen aan den Rijn. De nieuwe raadsperiode loopt van april 2018 tot maart 2022.

Sollicitatie als kandidaat gemeenteraadslid
Het bestuur stelt de leden in de gelegenheid te solliciteren naar de kandidatuur voor het lidmaatschap van de gemeenteraad. Voor de kandidatuur geldt dat kandidaten op de dag van de kandidaatstelling, 5 februari 2018, aan de vereisten zoals die zijn opgenomen in wet, statuten, huishoudelijk reglement en kandidaatstellingsreglement moet voldoen. Die eisen zijn als volgt samen te vatten:
1. De kandidaat moet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, dan wel deze leeftijd bereiken gedurende de zittingsperiode van de gemeenteraad;
2. De kandidaat moet ingezetene van de gemeente Alphen aan den Rijn zijn;
3. De kandidaat vervult geen met het raadslidmaatschap onverenigbare functie(s);
4. De kandidaat moet op de dag van kandidaatstelling tenminste 1 jaar als lid van het CDA geregistreerd staan ;
5. De kandidaat is bereid tot ondertekening van de interne partijverklaring. Van deze verklaring maken o.a. de integriteitsverklaring en de landelijke bijdrageregeling deel uit;
6. De kandidaat is bereid tot het volgen van de aspirant-raadsledencursus of eventuele andere gerichte cursussen van het Steenkampinstituut.

Sollicitatie
Bent u van plan te solliciteren, dan kan dit ook tot uiterlijk 26 juni 2017 bij de secretaris. Gebruik hiervoor het daartoe bestemde sollicitatieformulier.

Voordracht kandidaten
CDA-leden zijn, op grond van artikel 6.1 van het Kandidaatstellingsreglement, in de gelegenheid om kandidaten voor de groslijst aan te dragen. U mag tot ten hoogste vijf personen voordragen. Uw voordracht vergezelt u van een korte motivering. U kunt u voordracht sturen naar het Bestuur CDA Alphen aan den Rijn. U kunt dat zowel per post als per email doen.

Indienen voordracht
U kunt uw voordracht voor kandidaten op de groslijst tot uiterlijk 26 juni 2017 indienen bij de secretaris van het bestuur. Uw voordracht wordt vertrouwelijk behandeld.

Procedure
De procedure van kandidaatstelling begint met het samenstellen van de groslijst. De groslijst bevat:
a. De namen van de personen die door de leden zijn voorgedragen;
b. De namen van personen die hebben gesolliciteerd;
c. De namen van de zittende raadsleden  ;
d. De namen van de zittende wethouders.

Het bestuur deelt kandidaten mee wanneer zij op de groslijst zijn geplaatst. Op de groslijst geplaatste kandidaten worden verzocht of zij hun kandidatuur willen bevestigen, dat zij bereid zijn om zitting te nemen in de raad en de gehele zittingsperiode als lid van de gemeenteraad aan te blijven en alle informatie over hun (neven)functies te overleggen. De groslijst wordt op 4 juli 2017 vastgesteld.

Adviescommissie Kandidaatstelling
Het bestuur heeft een Adviescommissie Kandidaatstelling ingesteld. Deze commissie, onder voorzitterschap van Han de Jager, adviseert het bestuur over de geschiktheid van de op de groslijst geplaatste kandidaten en die hun kandidatuur hebben bevestigd. In de commissie hebben tevens zitting Koos Karssen, Cathrin van der Werf-de Koning, Cock Kroft-Hartveld en Kees Slingerland.
De commissie adviseert het bestuur ook over de volgorde van de kandidaten op de (concept) advieslijst.

Gelijktijdig hiermee vindt ook de keuze van de lijsttrekker plaats. De Commissie Kandidaatstelling adviseert het bestuur ook over de kandidaat-lijsttrekker(s).

Uiteindelijk zal de Algemene Ledenvergadering (ALV) uiterlijk eind 2017 de definitieve kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vaststellen en de lijsttrekker aanwijzen. De Algemene Ledenvergaderingen zijn voorlopig gepland op 26 september 2017 (verkiezing lijsttrekker), 24 oktober 2017 (vaststellen Verkiezingsprogramma 2018-2022 en 28 november 2017 (vaststellen Kieslijst).

Profielschetsen
De Commissie Kandidaatstelling beoordeelt de geschiktheid van kandidaten aan de hand van de opgestelde profielen voor de verschillende functies. Het betreft de volgende profielen:
1. Lijsttrekker
2. Fractie
3. Fractievoorzitter
4. Raadslid
5. Commissielid
6. Wethouder

De profielschetsen van de verschillende functies zijn via de website www.cda-alphenaandenrijn.nl te raadplegen.

Op 5 februari 2018 moet de door de ALV vastgestelde kieslijst bij het centraal stembureau worden ingediend.

Alphen aan den Rijn, juni 2017