Initiatiefvoorstel duurzaamheid en klimaat

Initiatiefvoorstel duurzaamheid en klimaat
Op 21 januari j.l. is er door de gemeenteraad een klimaattop georganiseerd. Veel bewoners en organisaties hebben aan deze top deel genomen. Er zijn veel goede ideeën naar voren gebracht. De afgelopen maand is er ook door het CDA hard gewerkt om de resultaten van deze klimaattop te analyseren en  om te zetten in een voorstel.

Dit voorstel is in de afgelopen raad kort besproken en aan het college aangeboden. De samenvatting hiervan luidt:
-Het opstellen en uitvoeren van een doorbraakprogramma  op het terrein van duurzaamheid/klimaat dat uitgaat van de resultaten van de recente klimaat top.
-Daarbij ook de recente evaluatie van het  huidige gemeentelijke duurzaamheidsbeleid te betrekken.
-Hiermee een transitie proces op gang te brengen op het terrein van duurzaamheid/klimaat zodat de gemeente Alphen uiterlijk in 2050 energie neutraal is.
-Een maatschappelijk duurzaamheidsplatform op te zetten.
-De specifieke acties genoemd in paragraven  3.B en 3.C  van het voorstel over scholen, bedrijven en energie coöperaties nader uit te werken en te concretiseren.
-Voor de begrotingsbehandeling van 2018 met een uitgewerkt actie programma te komen naar de betreffende commissie en raad.
-Een reservering van € 5 miljoen uit de NUON middelen hiervoor te doen.
-Parallel hieraan aan andere relevante maatschappelijke sectoren ook om een actie programma te vragen.

Over dit voorstel zal de raad in maart nog een formeel eerste  besluit worden genomen. Vervolgens zal de komende maanden over verschillende onderdelen van dit voorstel worden gesproken. In het najaar zal vervolgens een definitief besluit worden genomen.
Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering van 23 februari werd het rapport door André de Jeu overhandigd aan Burgemeesters Spies.