Wijziging systematiek Rioolheffing 2015

In 2015 heeft  LTO-Noord Alphen-Nieuwkoop en in samenwerking met VOA over de systematiek Rioolheffing 2015 een brief gestuurd naar verantwoordelijke wethouder en een afschrift hiervan naar alle fracties binnnen de gemeenteraad is.

In deze brief het bezwaar van LTO noord en die van de afdeling Rijn- en Vlietlanden dat agrarische bedrijven welke niet lozen op het riool toch een heffing diende te betalen, wilden zij  in een overleg met de gemeente toelichten. De verantwoordelijk wethouder wees een verzoek voor overleg hierover af. In een brief aan de wethouder hebben zij uitgelegd dat de rioolheffing voor bedrijven in het buitengebied, welke niet lozen op een gemeentelijke voorziening, onredelijk en onbillijk is en tevens niet voldoet aan de richtlijnen welke de gemeente stelt om in aanmerking te komen voor de rioolheffing.

CDA alphen aan den rijn heeft nav hiervan technische  vragen gesteld, waarna LTO noord een uitnodiging vanuit de griffie heeft ontvangen om gebruik te maken van het inspreekrecht  tijdens de commissievergadering financien. Hiervan heeft LTO noord gebruik gemaakt en met behulp van Joost van Beek van het CDA vonden alle fracties dat een rioolheffing voor agrarische bedrijven in het buitengebied die geen afval-, hemel- of grondwater direct of indirect ter nadere verwerking aan een gemeentelijke voorziening aanbieden, geen rioolheffing dienen te betalen.

De wethouder had geen andere keus dan hiermee in te stemmen. In overleg met de gemeente zal hier nadere uitwerking aan gegeven worden. We houden u op de hoogte.

(bron; nieuwsbrief LTO noord Alphen Nieuwkoop)