CDA wil doorpakken om VERKEERSKNELPUNTEN BOSKOOP EN HAZERSWOUDE op te lossen

De economie groeit en het verkeer neemt toe, waardoor de knelpunten (nog) groter worden. Ook de veiligheid en de leefbaarheid komt daarmee in het gedrang. Het CDA vindt dat het hoog tijd is voor actie, met name in Boskoop en Hazerswoude-Dorp.  Nodig is een slimme mix van snelle oplossingen voor de korte termijn, in combinatie met stappen voor de structurele oplossingen voor de lange termijn. Het CDA wil dit voorjaar de aanpak helder op tafel hebben.

Boskoop Bereikbaar
De oost-west verbinding over de Gouwe staat onder grote druk door meer treinverkeer en meer scheepvaart. Als de overweg langer dicht is en de brug langer open blijft, dan zijn dat hindernissen voor het auto- en fietsverkeer. Toch zorgen die zelfde trein en de scheepvaart er ook voor dat die personen en vracht niet per auto door Boskoop hoeven. Het CDA heeft er eerder voor gezorgd dat er stoplichten zijn gekomen voor een betere doorstroming  en een veiliger oversteek. Maar dat is niet genoeg.
Het CDA wil dat vervolgstappen worden gezet om de verkeersoverlast verder te verminderen en de veiligheid te verbeteren. Een duurzame oplossing is de aanleg van een extra brug over of een tunnel onder de Gouwe. Daar wordt al vele jaren over gesproken. Nu moet de besluitvorming op gang komen. Een duurzame oplossing kost veel geld, waarvoor primair de Provincie aan de lat staat, maar waar ook Waddinxveen en Alphen actief aan mee moeten werken. Het CDA wil doorpakken en heeft daarom het College van Alphen gevraagd met de Provincie en Waddinxveen nu echt op korte termijn concrete stappen te zetten.

Hazerswoude-Dorp
Ook voor Hazerswoude-Dorp is een duurzame oplossing nodig en ook hiervoor staat de Provincie aan de lat. Het jarenlange gesprek over oplossingen moet nu in daden worden vertaald. We raken uitgepraat over alternatieven, alles is de afgelopen 10 jaar al bedacht. Met instemming van de meerderheid van de raadsleden van Alphen en onze fractie wordt de verlengde Benwoudlaan aangelegd, die ook voor de Greenport van groot belang is. Het CDA heeft dit besluit hard gekoppeld aan een goede oplossing voor het knelpunt in Hazerswoude-Dorp.
Voor Hazerswoude-Dorp wordt daarmee wat het CDA betreft de lange termijn-oplossing, denk aan een ondertunneling of verdiepte ligging, dichterbij gebracht. Voor de tussenliggende periode moeten met de Provincie afspraken worden gemaakt over korte termijn maatregelen. Bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid moeten ook in Hazerswoude Dorp hand in hand gaan. Het CDA wil dat ook voor Hazerswoude wordt doorgepakt en dat het College van Alphen met de Provincie op korte termijn concrete stappen zet.
Voor meer info kunt u terecht bij de CDA-fractieleden Helma van der Louw en Jos Ensing:

Alphen op weg naar een echte Green City 2.0

Op zaterdag 21/1 j.l.heeft de gemeenteraad een duurzaamheids /-klimaattop georganiseerd. Het CDA was met 2 personen goed vertegenwoordigd in het organisatie comité. Doel van de top was om van organisaties en burgers te horen of een impuls aan het klimaatbeleid gegeven kan worden. Dit geheel in de lijn van de motie: klimaat- en milieu verklaring die het CDA in december 2015 heeft ingediend met de vraag hoe de gemeente de uitwerkingen van het akkoord van Parijs gaat uitvoeren.

Immers het akkoord van Parijs – De  wereld wijde temperatuurstijging beperken tot max 2 graden  – vraagt daar om. Ook als men twijfelt aan de temperatuurstijging/klimaatverandering door CO2 uitstoot kan men streven naar het gebruik van meer duurzame energie (zonne-, wind-, warmtekrachtenergie). Zo wij aan onze eigen energievraag voldoen en los komen van de import van kolen, olie en gas.  Het nieuwe beleid kan voor veel nieuwe werkgelegenheid zorgen. De transitie naar een klimaat neutrale samenleving zal nog veel inspanning kosten. .

De top was zeer geslaagd; meer dan 125 personen namen deel aan de inspirerende discussies in workshops en hoorden presentaties van deskundigen. Vertegenwoordigers van bedrijven, scholen, energie coöperaties, woningbouw verenigingen, organisaties  gaven aan wat zij zelf willen en kunnen doen en wat van de gemeente wordt verwacht. De oproep was om gezamenlijk de handen uit de mouwen te steken en ook meer te luisteren naar wat het maatschappelijk middenveld zegt. Aan het einde van de bijeenkomst is een Statement Duurzaamheidsconferentie Alphen aan den Rijn gepresenteerd dat oproept tot het opstellen en realiseren van serieuze actieplannen.
De gemeenteraad zal in maart as een besluit nemen over de acties die de gemeente zal gaan doen. Wordt  vervolgd.

Peter Bontekoe en Joost G. van Beek

Wijziging systematiek Rioolheffing 2015

In 2015 heeft  LTO-Noord Alphen-Nieuwkoop en in samenwerking met VOA over de systematiek Rioolheffing 2015 een brief gestuurd naar verantwoordelijke wethouder en een afschrift hiervan naar alle fracties binnnen de gemeenteraad is.

In deze brief het bezwaar van LTO noord en die van de afdeling Rijn- en Vlietlanden dat agrarische bedrijven welke niet lozen op het riool toch een heffing diende te betalen, wilden zij  in een overleg met de gemeente toelichten. De verantwoordelijk wethouder wees een verzoek voor overleg hierover af. In een brief aan de wethouder hebben zij uitgelegd dat de rioolheffing voor bedrijven in het buitengebied, welke niet lozen op een gemeentelijke voorziening, onredelijk en onbillijk is en tevens niet voldoet aan de richtlijnen welke de gemeente stelt om in aanmerking te komen voor de rioolheffing.

CDA alphen aan den rijn heeft nav hiervan technische  vragen gesteld, waarna LTO noord een uitnodiging vanuit de griffie heeft ontvangen om gebruik te maken van het inspreekrecht  tijdens de commissievergadering financien. Hiervan heeft LTO noord gebruik gemaakt en met behulp van Joost van Beek van het CDA vonden alle fracties dat een rioolheffing voor agrarische bedrijven in het buitengebied die geen afval-, hemel- of grondwater direct of indirect ter nadere verwerking aan een gemeentelijke voorziening aanbieden, geen rioolheffing dienen te betalen.

De wethouder had geen andere keus dan hiermee in te stemmen. In overleg met de gemeente zal hier nadere uitwerking aan gegeven worden. We houden u op de hoogte.

(bron; nieuwsbrief LTO noord Alphen Nieuwkoop)

 

Vragen aan wethouder over verbetering N207 Zuid

CDA heeft samen met VVD artikel 40 vragen gesteld aan college van Burgmeesters en Wethouders Alphen aan den Rijn  over het gaande onderzoek door Provincie Zuid Holland inzake Verbetering op langere termijn N207Zuid
Beide partijen maken zich grote zorgen over de te verwachte toename van de verkeerdrukte in het centrum van Boskoop en de daarbijhorende (on)veiligheid.

Vragen zijn als volgt gesteld;
Er is een provinciaal verkeersonderzoek gaande dat betrekking heeft op de regionale verkeersafwikkeling en mogelijke oplossingen. Daarover hebben we de volgende vragen;

  1. Wat is de precieze vraagstelling van dit onderzoek?
  2. Wanneer worden resultaten verwacht en naar buiten gebracht?
  3. Kan in het onderzoek worden meegenomen op welke wijze de het doorgaande verkeer op de Zijde, dat niet de bestemming Boskoop heeft, (circa 70%/14.0000 voertuigen) substantieel kan worden teruggebracht
  4. Heeft de motie “Gouwetunnel”, aangenomen op 10 november jl. in Waddinxveen, invloed op de uitvoering van het onderzoek? En zo ja, wat betekent dit voor het onderzoek?

Peter Bontekoe en Robbert Prins

 

Vragen over Tunnel in Snijdelwijk

CDA heeft samen met Groenlinks vragen gesteld aan college van Burgemeester en Wethouders over het repareren van de Tunnel in Snijdelwijk. In 2013 is deze tunnel tussen de Boezemlaan en het Zwarte Pad gerealiseerd voor € 4.2 miljoen.

De tunnel is na de ingebruikname al weer snel afgesloten vanwege wateroverlast. Hierdoor werd de tunnel onbegaanbaar door lekkage, natte sijpelende tunnelwanden en dus veel ongemak en onveilig! De provisorisch gemaakte vlonder in het tunneltje is gevaarlijk glad. Het daar om heen gezette hekwerk zorgt ook voor een onveilige situatie. Deze tijdelijke oplossingen in de tunnel geven  de gebruikers die er nog wel doorheen durven een zeer onprettig gevoel. Nu staat de tunnel al bijna een jaar blank en groeit het kroos. Vele inwoners uiten hun  ongenoegen via sociale media en als raadsleden krijgen wij vele vragen hierover. Er is vooral onbegrip over het te lang uitblijven van een oplossing.

Daarom hebben ondergetekenden de volgende vragen aan de wethouder:

1.  Wat is er het afgelopen jaar gebeurd betreffende de aanpak van het tunneltje ?

2.  Welke ontwikkelingen staan er op korte en lange termijn gepland voor de situatie van de voetgangers-/fietstunnel tussen de Boezemlaan en het Zwarte Pad in Boskoop?

3.   Op welke termijn kunnen de gebruikers van het tunneltje rekenen op een oplossing?

4.   Is het niet mogelijk dat de reparatie nu door de gemeente ter hand wordt genomen en de kwestie van de verantwoordelijkheid voor de kosten later wordt opgelost ?

Dit aangezien de inwoners/gebruikers nu de dupe zijn en de investering er nu helemaal niet uitkomt.
Helma vd Louw-Vergeer CDA
René Driesen GroenLinks