Inbreng CDA begroting 2022

Marjon Verkleij: Voorzitter, aan alles komt een eind……zo ook aan deze raadsperiode.

Vandaag ligt er voor de vierde keer van dit college een sluitende begroting en meerjarenraming ter besluitvorming voor. Om te komen tot deze begroting zijn we als raad vroegtijdig in het proces meegenomen. Door de beperkte begrotingsruimte zijn er nu geen keuzes gemaakt voor extra beleidstaken. Ook hebben wij de strategische heroriëntatie niet afgemaakt. Dat blijft nu over aan de volgende raad, met de hoop dat er dan ook meer duidelijkheid wat het nieuwe kabinet voor geld beschikbaar gaat stellen voor haar speerpunten tav herverdeling van het gemeentefonds; uitvoering van het duurzaamheidsprogramma en extra gelden voor jeugdhulp.

Deze begroting zou geen verrassing voor ons moeten zijn, echter op bladzijde 10 staat €350.000 aan kosten gereserveerd voor 1,5 uur gratis parkeren in het Stadshart, met daar tegenover de baten uit inkomstenverhoging OZB- niet-woningen of BIZ Stadshart. Met de eerste begrotingswijziging punt 3a wordt dit besluit weer teruggedraaid. Dit omdat we de juiste volgorde der dingen moeten doen en we in november daar eerst met elkaar het debat over voeren. Ik moet wel even zeggen, dat deze gang van zaken de begrijpelijkheid niet ten goede komt.

Het CDA zal desondanks instemmen met de programmabegroting en de voorgestelde wijzigingen.

Als CDA spreken we onze dank uit aan onze gemeentesecretaris en zijn team, die hard gewerkt hebben om deze begroting aan te bieden. Dank ook voor de antwoorden op onze vragen, zij gaven zeker verdieping en verheldering. Op een enkele vraag zullen we later terugkomen.

Voorzitter, graag sta ik stil bij een aantal zaken die ons tevreden stellen:

Het CDA is trots op de prachtige toekomstbestendige gebouwen die voor het voortgezet onderwijs zijn opgeleverd de laatste tijd! Twee schoolcomplexen van de Scope scholengemeenschap zijn al in gebruik, de gebouwen van het Scala en Ashram zijn in aanbouw.

Het CDA is trots op de economische en financiële positie van onze gemeente. Door behoedzaam beleid van college en raad schrijven we nog steeds positieve cijfers. De werkgelegenheid in onze gemeente is hard aangetrokken.

Het CDA is trots op de opbloei van de stad en kernen met mooie winkels, de nieuwe bibliotheken, de vernieuwing en nieuwbouw van de buurthuizen én de vele nieuwe woningen en appartementen. Dit is in deze tijd met krapte op de woningmarkt echt een prestatie waar wij allen trots op mogen zijn. Het aanzicht van onze gemeente is echt van hoog niveau.

Voorzitter, er zijn naast deze successen ook nog drie uitdagingen die eruit springen, waar nog stevige inzet op nodig is:

Infrastructuur. Belangrijk voor de economie en leefbaarheid van de gemeente. De ontsluiting van Boskoop rondom de Gouwe en de Zijde en het verkeersknelpunt in Hazerswoude-Dorp hebben de meeste vergaderuren gekost, met veel inspraak ook! Gelukkig nadert het nu de ontknoping.

De openbare ruimte en directe leefomgeving van onze inwoners. Er is veel opgeknapt en onderhouden deze periode, zoals alle nieuwe speelplekken in de wijken. Een punt van aandacht blijven we vragen voor het onderhoud in de dorpen, het tegengaan van zwerfafval en wateroverlast, èn het visitekaartje dat we willen zijn wat betreft groenvoorziening. Het wijkgerichte werken kan hierin zeker een positieve bijdrage leveren.

Woningbouw op de juiste plaats. Er is – zoals ik eerder zei – de laatste tijd veel gebouwd, maar ook lopen sommige projecten tegen allerlei beperkingen aan. Tav de projecten Rijnpark in Koudekerk, het Anker in Hazerswoude-Rijndijk en plan Centrum-Zuid in Boskoop hopen we spoedig op een doorbraak. We ondersteunen de motie van Villa v Teylingen dan ook. We zijn blij met het bericht over de bouw van twee seniorencomplexen. Daarbij zijn onze zorgen nog niet weg. Wat betreft ouderenhuisvesting is het bekend dat vraag en aanbod slecht op elkaar aansluiten, met name veel twee- en eenpersoonshuishoudens wonen in grote, vaak niet geschikte gezinswoningen. Het aandeel ouderen in de totale bevolking stijgt nog jaren, zodat de discrepantie nog groter dreigt te worden. Meer seniorenwoningen in de wijken, helpt voor doorstroming voor andere woningzoekenden en het zorgt dat het netwerk van de ouderen dichtbij blijft. De markt schiet hierin te kort. Het CDA pleit ervoor dat de gemeente hier een actievere rol in wil nemen.

Voorzitter, tot slot 3 aandachtspunten die het CDA wil meegeven aan de volgende raad:

Als goede rentmeesters willen we aan de klimaatafspraken voor 2050 voldoen. Om te komen tot alternatieve warmte- en energievoorzieningen zijn hoge investeringen nodig. De bijdrage van het Rijk hieraan is tot op heden onbekend. Het CDA vraagt in deze transitie met name aandacht om de haalbaarheid en betaalbaarheid in het oog te houden.. Als CDA kijken we verder in het proces: waarbij particulieren en bedrijven voor het vervangen van de cv-ketel en boilers, het aanschaffen van warmtepompen, het isoleren of zelfs vervangen van muren en daken aan de lat staan. Niet elke portemonnee kan dat betalen, ….

Leven in een veilige omgeving, zowel fysiek als digitaal, is de wens van ieder. Het streven naar de veiligste gemeente moeten we hoog in het vaandel houden. Over de bezetting van het team van de politie zijn we afhankelijk van het Rijk, maar het team van Boa’s valt onder onze verantwoordelijkheid. Afgelopen periode hebben zij door COVID er veel taken bij gekregen. Het CDA pleit voor goed werkgeverschap en campagnes voor werving nieuwe Boa’s. Veiligheid vraagt immers steeds meer aandacht! Daarbij denk ik aan verruwing van de samenleving en de manier hoe wij met elkaar omgaan. Vaak zijn we ook zelf verantwoordelijk voor onveilige situaties. Om dit op een positieve manier te belonen, hebben we een motie opgesteld om hard rijden in de wijk te ontmoedigen en goed gedrag te belonen.

Regelmatig heeft het CDA aandacht gevraagd voor Communicatie en Participatie, en de verwachtingen die naar onze inwoners worden gewekt. Wij hebben daar ook moties voor opgesteld als het niet naar wens verliep. Aandacht op deze dienstverlening gaat continu door, want problemen en onvrede ontstaan vaak door miscommunicatie. Wat betreft participatie en omdat de jeugd de toekomst heeft, hebben we een motie opgesteld om jonge inwoners een lokaal lintje te geven. Hiermee laten we als Alphense gemeenschap zien, dat wij de maatschappelijke inspanningen van onze jeugd waarderen en zichtbaar maken en zij het voorbeeld voor andere jonge inwoners zijn. Zij zijn immers de vrijwilligers van morgen. Dank aan de partijen die hun steun hiervoor hebben aangegeven.

Met inzet en aandacht voor deze punten, gelooft het CDA er in dat Alphen de mooiste plattelandsgemeente van de Randstad kan blijven!

Tot zover de inbreng van het CDA

Marjon Verkleij, 28 oktober 2021