Video woningbouw

In de onderstaande video verduidelijkt raadslid Jeroen van Gool de visie van het CDA Alphen aan den rijn op het gebied van de mogelijke woningbouwlocatie Hoorn West.
Volg het CDA Alphen aan den Rijn ook op Twitter (https://twitter.com/AlphenCDA) en Facebook (https://www.facebook.com/pg/cdaalphen/posts/) om op de hoogte te blijven.


Woningbouw in de gemeente Alphen aan den Rijn

Het CDA Alphen aan den Rijn hecht veel waarde aan het ‘groene plattelandskarakter’ van onze gemeente. Wij willen daarom alleen ‘bouwen’ om te kunnen voorzien in de behoefte van onze eigen inwoners. De kerngedachte achter het bouwen in de gemeente moet volgens het CDA daarom ‘bereikbaarheid en leefbaarheid’ zijn. In het analyserapport van de gemeente wordt gesproken over het verduurzamen van de landbouw en een klimaat bestendige inrichting van het Groene Hart. Voor het CDA is het van belang dat dit in samenspraak met agrariërs en siertelers gebeurt. Graag wil de CDA fractie van de wethouder weten of er onder deze doelgroep voldoende draagvlak is en of zij hier nadrukkelijk bij worden betrokken.

(Bron: Studio Alphen, https://www.studioalphen.nl/nieuws/alphen-gaat-woningen-bouwen-in-gnephoek-noordrand-of-oude-rijnzone)

Noordrand I heeft volgens het CDA een gunstige ligging en is daarmee een kansrijke locatie.
-Bouwen in de Gnephoek betekent voor het CDA ‘niet meer dan afgesproken in het coalitieakkoord’. De gemeente heeft nu een ruimer gebied onderzocht dan dat beschreven is in het coalitieakkoord.
-Voor Zuid- en Noordeinderpolder willen wij de wethouder mee geven dat er in deze polder nog toekomstbestendige landbouw mogelijk is.
-Het CDA vindt locatie De Hoorn en de Oude Rijnzone prachtig aansluiten aan de lintbebouwing van De Hoorn en richting Hazerswoude-Rijndijk, met prima ontsluitingsmogelijkheden en betrekkelijk dichtbij de Baronie. Hier kunnen bovendien meer kennisintensieve kantoorlocaties komen. Dit zou de economie van de gemeente een boost kunnen geven.
-In Boskoop mogen wat het CDA betreft de mogelijkheden aan de oostkant beter benut worden, maar dit mag niet ten koste gaan van de groeimogelijkheden van de overige kernen binnen de gemeente.

Ook in het Algemeen Dagblad was afgelopen week onze visie op woningbouw in de gemeente terug te lezen. Hierin kwam onder andere CDA-raadslid Jeroen van Gool aan het woord.

(Bron: Algemeen Dagblad)

De belastingverordeningen 2019

De aanpassing van de belastingverordeningen en tarieven vindt jaarlijks plaats na vaststelling van de gemeentebegroting. In ons coalitieakkoord hebben we als uitgangspunt vastgesteld dat het financiële beleid gericht is op het blijvend gezond houden van de gemeentelijke begroting en het beheersen van de lasten- druk voor onze inwoners. Dit gaat dan over de hoogte van de onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Bij dit agendapunt diende D66 een motie in om de OZB verlagen voor sportverenigingen, buurthuizen en andere algemeen nut beogende instellingen. Echter tijdens de commissievergadering had het CDA bij monde van commissielid Henk Oostdam al aandacht gevraagd voor dit onderwerp. in de Tweede Kamer is namelijk een amendement aangenomen die deze verlaging mogelijk maakt. De Eerste Kamer moest nog een besluit nemen over dit amendement. Wethouder van Velzen heeft toen aangegeven deze maatregel mee te nemen op het moment dat de Eerste Kamer instemt. Als CDA fractie hebben wij in de raadsvergadering aangegeven tegen de motie te zijn; enerzijds omdat er al een toezegging van de wethouder lag en anderzijds omdat de Eerste Kamer nog moest besluiten. Afgesproken is dat zodra de wetswijziging een feit is, de voor en nadelen van deze optie inzichtelijk worden gemaakt. Dit gaat in overleg met de auditcommissie en de sportverenigingen, e.a. De CDA fractie heeft ingestemd met de nieuwe belastingverordeningen.

Rioolheffing
Voorgaande jaren heeft de CDA fractie, bij monde van raadslid Joost van Beek, zich hard gemaakt voor aanpassing van de wijze waarop de rioolheffing werd gebaseerd bij agrarische bedrijven. Daar is in 2017 een raadsbesluit over genomen. Agrariërs konden bezwaar maken als zij konden aantonen dat hun bedrijf geen gebruik maakte van het gemeentelijke riool en er splitsing van de percelen mogelijk was. Voor de verwerking van de bezwaren heeft de gemeente tot het einde van december nodig gehad. Uiteindelijk ontvingen de bezwaarmakers een besluit in de laatste week van het jaar. Mooi resultaat van samenwerking met een maatschappelijke organisatie. 

Najaarsrapportage

Op donderdag 13 december stond de najaarsrapportage geagendeerd. Bij de kadernota en de begroting had het CDA al aangegeven dat de planning en control cyclus van de gemeente voor verbetering vatbaar is. Omdat deze najaarsrapportage teruggrijpt op de vorige rapportages snappen wij dat er momenteel nog geen verandering is gekomen in de aanpassing van de indicatoren. Toch blijft ook deze najaarsrapportage een bevestiging dat dit anders kan en moet. Het CDA ziet, bij monde van woordvoerder Jeroen van Gool, reikhalzend uit naar de uitvoering en resultaten van de breed aangenomen motie Transparant Begroten en Verantwoorden en wenst de auditcommissie en de wethouder daarbij veel succes en wijsheid. 

Tijdens de raadsvergadering gaf Van Gool aan dat de financiële tegenvaller in het sociaal domein is al langer bekend is en niet alleen geldt voor Alphen. Als wij onze situatie vergelijken met andere gemeenten, dan komen wij er nog redelijk netjes vanaf. Zeker tegen de achtergrond dat wij bij de top 11 procent gemeenten horen met het hoogste jeugdgebruik. De extra kosten zijn dan ook geen overschrijding of tekort, maar een investering in een overgangsperiode om te voorkomen dat jeugd buiten de boot valt. Dat moet ook gelden voor onderwijs, vandaar dat de CDA fractie de motie van de SP heeft ondersteund.

Het in de begroting 2019-2022 geschetste beeld van de financiële positie, wordt door de uitkomsten van de Septembercirculaire 2018 niet verstoord, zo stelt het college. Dat is een geruststellende gedachte. Maar toch had de CDA fractie nog een vraag aan de wethouder; of dit beeld overeind blijft met de recent verschenen decembercirculaire, waarin door onderuitputting bij het Rijk het Gemeentefonds met nog eens 100 miljoen euro wordt gekort? Deze extra korting zou voornamelijk voelbaar zijn in de zorg. Wij vroegen de wethouder of bekend is welke effecten dit voor Alphen heeft? Wethouder Kees van Velzen gaf aan dat dit mogelijk wel nadelige consequenties kan hebben, maar dat er wel naar te handelen is. Dit bevestigd al te meer dat wij ondanks de wens ‘een groene stad met lef’ te zijn, nadrukkelijk moeten letten op de kleintjes. 

– Door Jeroen van Gool

Castellum

Afgelopen raadsvergadering heeft de CDA-fractie ingestemd met het beschikbaar stellen van 1 miljoen euro voor noodzakelijk onderhoud aan het gebouw van Castellum. Het geld is nodig voor onderhoud aan de pui, aanpassen wifi-installatie en vervanging van de theaterstoelen in de theaterzaal. Als eigenaar van het gebouw is de gemeente daar verantwoordelijk voor.

In januari dit jaar heeft de gemeenteraad het college de opdracht gegeven het Meer Jaren Onderhoud Programma (MJOP) aan te passen, daarbij ook het onderhoud van het gebouw en vervanging van de inboedel mee te nemen, en de financiële consequenties daarvan nog in 2018 aan de raad voor te leggen. Dat voorstel lag dan nu ter bespreking voor. In de commissiebehandeling is uitgebreid stil gestaan bij het feit, dat het onderhoud los staat van de verbouwing van Castellum naar ‘scenario 2: meer dan een theater’. Onze CDA-wethouder van Velzen heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om dit scenario uit te werken.

Het onderhoud wat nu nodig moet gebeuren, heeft geen consequenties voor aanpassingen aan de functie van het gebouw. In onze inbreng stonden we stil bij het feit dat de exploitatie afgelopen jaren dermate laag was, dat er geen winst is gemaakt, van waaruit dit onderhoud kan worden bekostigd en dus als gevolg wij nu het extra geld moeten neerleggen. We hopen vanaf nu dan het achterstallig onderhoud te hebben opgelost en verwachten dat de wethouder voor volgend jaar met een nieuw -financieel kloppend- onderhoudsplan komt.

Wat betreft de aansturing van het theater heeft het CDA gevraagd om de raad mee te nemen hoe we dat in de toekomst vorm gaan geven. Het college heeft voor dit moment gekozen om geen nieuwe Raad van Commissarissen te benoemen (de huidige commissarissen hebben aangegeven te stoppen), dat begrijpen we. Maar zo gauw scenario 2 is uitgewerkt, moet daar wel een passend bestuur bij komen.   

– Door fractievoorzitter Marjon Verkleij