Uitgelicht: raadsvergadering 27/09/18

Motie snel internet (Jeroen van Gool)

Goede bereikbaarheid en onderlinge verbondenheid, twee belangrijke thema’s uit ons verkiezingsprogramma. Deze thema’s zijn perfect te koppelen aan het belang van een goede, stabiele en vooral snelle internet-infrastructuur binnen de gemeente Alphen aan den Rijn. Overal wordt u tegenwoordig door middel van linkjes doorverwezen naar websites en/of sociale media. De gemeente maakt hier zelf ook graag gebruik van en probeert zoveel mogelijk diensten digitaal aan te bieden, maar ook voor bedrijven en scholen is een stabiele en snelle internetverbinding noodzakelijk. Helaas beschikken lang niet alle kernen binnen de gemeente over een verbinding die aan deze eisen voldoet, terwijl dit juist van essentieel belang is voor de leefbaarheid en economie. Vanuit het oogpunt van bereikbaarheid en onderlinge verbondenheid wil het CDA Alphen aan den Rijn op zoek gaan naar een efficiënte, effectieve en betaalbare manier om alle woningen en bedrijven binnen de gemeente op een snelle internetverbinding aan te sluiten.

Amendement rapport rekenkamercommissie jeugdzorg (Vanessa Scholtens)

Sinds 1 januari 2018 wordt de jeugdhulp in de gemeente Alphen aan den Rijn georganiseerd door ‘GO! voor jeugd’. Deze organisatie bestaat uit een samenwerking tussen meerdere hulpverleners en biedt ondersteuning aan jongeren en hun ouders/verzorgers bij problemen in de opvoeding of bij het opgroeien (voor meer informatie over ‘GO! voor jeugd’ gaat u naar: https://www.alphenaandenrijn.nl/Inwoners_bedrijven/Onderwijs_jeugd). Het CDA Alphen aan den Rijn wil monitoringsinstrumenten ontwikkelen en gebruiken voor de jeugdzorg, om na te gaan of aan de verwachtingen wordt voldaan en of de gevraagde kwaliteit van ‘GO! voor jeugd’ geleverd kan worden. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er wordt gekeken naar de werkdruk en werklast binnen de gebiedsgerichte teams van ‘GO! voor jeugd’ en of de toebedachte taken goed en efficiënt uitgeoefend kunnen worden. Het CDA Alphen en de andere coalitiepartijen willen ook dat de toegang voor ‘GO! voor jeugd’ laagdrempeliger wordt, er helderheid ontstaat voor de zorgcoördinatie en ‘systeem gericht werken’ binnen ‘GO! voor jeugd’ gestimuleerd en gefaciliteerd wordt. Door aan deze punten te werken willen wij de jeugdzorg in de gemeente verbeteren.

Motie migrantenhuisvesting (Helma van der Louw)

Voor het CDA Alphen aan den Rijn is de ‘leefbaarheid’ binnen de gemeente een belangrijk onderwerp. Een duurzame en gezonde economie in alle kernen van de gemeente is daarnaast ook van groot belang. Deze twee thema’s lijken elkaar soms tegen te werken, terwijl dit helemaal niet het geval hoeft te zijn. Wanneer er wordt gekeken naar, met name, de kernen Boskoop en Hazerswoude-Dorp valt op dat er veel arbeidsmigranten werkzaam zijn in de boomkwekerijsector. Deze werknemers wonen vaak voor korte periodes hier en hebben dus ook voor korte periodes huisvesting nodig. Voor de boomkwekerijsector zijn de buitenlandse werknemers van groot economisch belang, maar het is niet wenselijk om ‘zomaar’ leeggekomen panden binnen de kernen aan grote groepen arbeidsmigranten te verhuren. De panden worden soms door bedrijven of particulieren gekocht, via een tussenpersoon verhuurd en bevinden zich lang niet altijd dichtbij de bedrijven. Dit komt de leefbaarheid niet ten goede. Het CDA Alphen wil daarom het beleidskader en het convenant Holland Rijnland over arbeidsmigranten huisvesting nog dit jaar opnieuw in commissieverband bespreken en daar waar nodig de regels aanpassen.

CDA tevreden met coalitie akkoord en twee wethouders

Download hier het coalitieakkoord.

Nieuw Elan, CDA en GroenLinks zijn tot een coalitieakkoord gekomen. Het CDA is daar zeer tevreden over. De Gnephoek was een lastig punt maar als komende zomer onderzoek uitwijst dat woningbouw daar voor Alphen als geheel de beste optie is, dan zijn de partijen het eens dat ook in die polder huizen gebouwd kunnen worden. ‘In de geest van de Oude Rijnzone kan de zuidelijke rand van Gnephoek tot aan de lus van de Koningin Maximabrug en de Burgemeester Bruins Slotsingel bebouwd worden’, zegt Marjon Verkleij (CDA).

De Burgemeester Bruins Slotsingel en Maximabrug gaan de uitvalswegen worden voor deze nieuwe woonwijk. Ook komt er een nieuwe oeververbinding om de nieuwe weg vanaf de Maximabrug met de Burgemeester Bruins Slotsingel te verbinden. Die nieuwe brug of tunnel komt ter vervanging van de aan het eind van zijn latijn zijnde ‘s-Molenaarsbrug. CDA-wethouder Kees van Velzen wordt daar verantwoordelijk voor.

‘Ik ben heel blij dat het sociaal domein bij één wethouder zit en dat dat onze wethouder is geworden. Han de Jager heeft deze portefeuille gekregen en is al helemaal thuis in het sociaal domein. Wij willen één gezin, één plan. Voor de ambtelijke organisatie werkt dat een stuk makkelijker nu dat bij één wethouder ligt’, aldus Verkleij over de door CDA uitgeonderhandelde portefeuilles voor de komende vier jaar.

Opvallend is dat Van Velzen portefeuille Financiën krijgt. ‘Niemand zit om financiën te springen’, erkent Verkleij. ‘Maar het is wel een uitdaging. Je bent eindverantwoordelijk voor een sluitende begroting en geld is het middel om je doelen te bereiken.’ Van Velzen was in de gemeente Rijnwoude ook portefeuillehouder Financiën. ‘Kees heeft bij alle Alphense collegevergaderingen de laatste zeven jaar meebesloten over het financiële beleid dus ik heb alle vertrouwen in hem.’

Dat Van Velzen terug zou keren was logisch. De Jager leek bezig aan zijn laatste termijn, totdat duidelijk werd dat er een driepartijencoalitie zou komen waardoor CDA toch twee wethouders mocht leveren. Omdat het dan voor de hand lag dat CDA het sociaal domein zou krijgen, zeker omdat CDA Financiën zou gaan doen omdat Nieuw Elan daar niet om zat te springen, kwam De Jager om de hoek kijken. Hij is een van de weinigen die bereid is deze portefeuille op zich te nemen.

Wij zijn zeer tevreden dat in het akkoord zijn vele herkenbare CDA punten uit ons verkiezingsprogramma ‘Samen leven als meerwaarde’ zijn overgenomen:

  • Het gebiedsgericht werken met aandacht voor de eigenheid van wijken en kernen.
  • Een samenhangende aanpak in het sociaal domein als het gaat om onderwijs, (de begeleiding naar) werk en inkomen en de bestrijding van eenzaamheid en armoede.
  • Een aangepast woningbeleid voor iedere levensfase; starters, gezinnen, alleenstaanden en senioren.
  • Een herkenbaar economisch profiel voor Alphen in het Groene Hart met de specifieke aandacht voor de Greenport, landbouw, recreatie en toerisme;
  • Een stevige nadruk op veiligheid op straat door de inzet van wijkagenten en buurtpreventie;
  • Ook ten aanzien van bereikbaarheid en verkeersveiligheid (o.a. verkeersluw en veilig kruispunt in Hazerswoude-Dorp, tweede oeververbinding in Boskoop, ontsluiting Kerk en Zanen), Openbaar vervoer (dubbelspoor en nachttrein) en fietsen (snelfietsroutes) zien wij de inzet van het CDA terug.

20 inwoners van Alphen aan den Rijn Koninklijk onderscheiden

Met voor iedereen een mooi persoonlijk woord kregen twintig inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn uit handen van Burgemeester Spies vanochtend de Koninklijke onderscheiding voor hun vele vrijwilligers inzet.

Veel familie, vrienden en organisaties waren hierbij aanwezig. Namens CDA allemaal van harte gefeliciteerd.

De twintig gedecoreerde inwoners waren zeer verrast en verguld met de onderscheiding.