CDA op de koffie in winkelcentrum de Atlas


Zaterdag 22 april is het CDA team weer aanwezig met ‘CDA op de Koffie’ in het winkelcentrum de Atlas, Alphen aan den Rijn. Vanaf 11.30 uur tot 13.00 uur staat de koffie klaar en gaan zij in gesprek met de inwoners van Alphen aan den Rijn. Alle onderwerpen waar de politiek verantwoordelijk voor is, zijn bespreekbaar. Wij dagen u uit!

 

 

Vervolgonderzoek Coffeeshops

Afgelopen raadsvergadering stond op de agenda; afzien van vervolgonderzoek uitplaatsing coffeeshops Dutch Gold en Pit-Stop uit de Hooftstraat. Het CDA was onder meer de inbrenger in het coalitieakkoord om daar onderzoek naar te doen. In 2014 is gekozen om het onderzoek op te splitsen in een onderzoek naar de overlast en daarna naar alternatieve locaties.

Het eerste onderzoek gaf aan dat er vooral overlast was door het autoverkeer van de bezoekers van de coffeeshops, maar dat de overige overlast ook van de horeca kwam. De gemeenteraad heeft toen voorgesteld om een aantal maatregelen uit te voeren om de overlast te beperken en de gang van zaken te blijven monitoren. 2015 was een uitzonderlijk jaar ook vanwege het kraanongeval en daarom is in 2016 ook gemonitord.

Het college concludeerde uit het laatste rapport dat er geen onevenredige  overlast is van de coffeeshops. Echter door gesprekken met ondernemers en omwonenden blijkt dat zij wel degelijk last hebben van de aanwezigheid van de coffeeshops. Het CDA staat terughoudend ten aanzien van wietgebruik en we vinden dat de leefbaarheid van de Hooftstraat toch wel in het geding is.

Wij zien coffeeshops dan ook liever niet in woon- en winkelgebied. Daarom hebben we samen met e NE, BA en SGP een amendement voorbereid om toch vervolg te geven aan onderzoek naar alternatieve locaties, want nu valt er niets te kiezen! Echter, met een nipte minderheid van 18 voor tegen 19 stemmen tegen, heeft het amendement het niet gehaald. Uiteraard zijn we teleurgesteld, het was toch een coalitieafspraak.

Het nieuwe kabinet  zal vast wel iets vastleggen over het coffeeshopbeleid, want volgens velen functioneert het niet meer en zelf blijven we natuurlijk ook in contact met de Hooftstraat en trekken we weer aan de bel als blijkt dat de klachten toenemen.

Op naar 15 maart met kandidaat Tweede Kamer; René Vrugt

tour rene

De laatste weken en dagen is de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart flink losgebarsten. Als kandidaat op plek 41 draai ik daar volop in mee. Met ondersteuning van ons permanente campagneteam plus Roeli Hoving gebeurt er veel.Zo was ik op debatavonden in Moordrecht (lokale ondernemer), Rotterdam (jonge havenondernemers) en ons eigen Alphen aan den Rijn (FNV debatavond).

Zo sprak ik op ledenvergaderingen van het CDA Waddinxveen en het CDA Kaag en Braassem. Verder bezochten we met zo’n 40 CDA-ers op zaterdag 25 februari 7 plaatsen in Zuid-Holland, waaronder ons eigen Alphen aan den Rijn. Marjon Verkleij had bloemen geregeld. We hebben narcissen uitgedeeld aan het winkelend publiek en bossen tulpen overhandigd aan de ondernemers aan de vernieuwde Lage Zijde. Om ze te complimenteren met hun nieuwe zaak. Dat werd zeer gewaardeerd. Sowieso waren de reacties op de groene golf CDA-ers in het centrum overwegend heel positief.
Terwijl ik dit type, heb ik net een compliment gebracht aan de ambulancepost in Alphen aan den Rijn. Samen met Mark Vermeulen en Roeli Hoving hebben we een taart en bos bloemen gebracht en daarmee onze waardering uitgesproken voor het belangrijke werk dat de medewerkers van die post doen. Ons bezoek en het gesprek dat we hebben gehad, werd zeer op prijs gesteld.

Zaterdag 4 maart ben ik om 16 uur te gast in de Alphense talkshow. En op 7 maart a.s. kom ik graag in de Ledenvergadering van het CDA Alphen aan den Rijn vertellen waar ik voor sta en wat je zoal in deze weken meemaakt. Zaterdag 11 maart a.s. wordt de grande finale van onze campagne in Alphen aan den Rijn als we met een zo groot mogelijke groep CDA-ers het stadshart ingaan om iedereen te vertellen hoe belangrijk het is om te gaan stemmen, en dan natuurlijk op lijst 5 (en als het ff kan op een Alphenaar, op plek 41.
Voorts wijs ik u ook nog even op mijn website www.cda.nl/vrugt en op mijn facebookpagina @renevrugtindetweedekamer.nl Daar vindt u alle actuele informatie over de campagne.

Graag ontmoet ik u op weg naar een goed resultaat op 15 maart a.s.
René Vrugt
email: rene.vrugt@rws.nl
mob.   06 20705886

Woningbouwstrategie Alphen aan den Rijn

Na 2025 is de stad Alphen volgebouwd en kunnen we niet meer voorzien in de behoefte van de eigen inwoners naar  stedelijk wonen.  Daarom heeft het College in de Raad voorgesteld om een verkenning te doen naar locaties waar na 2025 gebouwd kan worden. Wij vinden in de CDA-fractie dat je ook na 2025 voor de eigen inwoners nog woningen moet kunnen bouwen in onze gemeente en dat je Alphen dus niet op slot moet zetten. Ook hebben we gevraagd om de bouwmogelijkheden van de kernen er bij te betrekken. In de Raad was een duidelijke meerderheid voor deze aanpak.

Het College zal in de verkenning in ieder geval onderzoek laten doen naar:
– De Gnephoek
– Het gebied ten noorden van de Ridderbuurt
– Het Steekterweggebied
– Het gebied ten noorden van de Heuvelweg
– Noord- en Zuideinderpolder (ten oosten van Oostkanaalweg).

De verkenning brengt de voor- en nadelen van de verschillende woningbouwlocaties in kaart. Er wordt verder gekeken naar verschillende groeiscenario’s, afhankelijk van de mate waarin Alphen aan den Rijn voorziet in een ((boven)regionale) woningbehoefte. Ook onze wens om na te gaan in welke mate de behoefte (deels) binnen de dorpskernen kan worden opgevangen wordt ingevuld.

Wij hebben gevraagd om een gedegen onderzoek. Uit de vele reacties, onder andere van dorpsoverleggen, blijkt wel dat het onderwerp leeft onder onze inwoners. Als het resultaat van de verkenning bekend is, rond de zomer, komen er brede inspraakrondes. Vanuit ons CDA-gedachtegoed vinden wij dat heel belangrijk! Pas daarna kunnen we afwegen wat goede woninglocaties zijn voor na 2025.

Initiatiefvoorstel duurzaamheid en klimaat

Initiatiefvoorstel duurzaamheid en klimaat
Op 21 januari j.l. is er door de gemeenteraad een klimaattop georganiseerd. Veel bewoners en organisaties hebben aan deze top deel genomen. Er zijn veel goede ideeën naar voren gebracht. De afgelopen maand is er ook door het CDA hard gewerkt om de resultaten van deze klimaattop te analyseren en  om te zetten in een voorstel.

Dit voorstel is in de afgelopen raad kort besproken en aan het college aangeboden. De samenvatting hiervan luidt:
-Het opstellen en uitvoeren van een doorbraakprogramma  op het terrein van duurzaamheid/klimaat dat uitgaat van de resultaten van de recente klimaat top.
-Daarbij ook de recente evaluatie van het  huidige gemeentelijke duurzaamheidsbeleid te betrekken.
-Hiermee een transitie proces op gang te brengen op het terrein van duurzaamheid/klimaat zodat de gemeente Alphen uiterlijk in 2050 energie neutraal is.
-Een maatschappelijk duurzaamheidsplatform op te zetten.
-De specifieke acties genoemd in paragraven  3.B en 3.C  van het voorstel over scholen, bedrijven en energie coöperaties nader uit te werken en te concretiseren.
-Voor de begrotingsbehandeling van 2018 met een uitgewerkt actie programma te komen naar de betreffende commissie en raad.
-Een reservering van € 5 miljoen uit de NUON middelen hiervoor te doen.
-Parallel hieraan aan andere relevante maatschappelijke sectoren ook om een actie programma te vragen.

Over dit voorstel zal de raad in maart nog een formeel eerste  besluit worden genomen. Vervolgens zal de komende maanden over verschillende onderdelen van dit voorstel worden gesproken. In het najaar zal vervolgens een definitief besluit worden genomen.
Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering van 23 februari werd het rapport door André de Jeu overhandigd aan Burgemeesters Spies.